Inhoudsopgave Efeziërs Volgende 5 hoofdstukken

Efeziërs > Hoofdstuk 1 - 5

Efeziërs 1

Gerard van Honthorst - De extase van Paulus
Arnt van Kalkar en Zwolle - Paulus

1Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus.PaulusHet Nieuwe Testament van Adriaen van Berghen van 1523Gerard van Honthorst - De extase van Paulus 2Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer.PaulusArnt van Kalkar en Zwolle - Paulus

Lof en dank

Anoniem, Zuid Nederlands - Glasruitje met de Triomf van de Eeuwigheid
Lambertus T.C. Lourijsen - Eerste statie kruisweg: Jezus wordt ter dood veroordeeld
Reclamebureau: TBWA\Neboko - Zwangere Maria
Jean Bellegambe - Polyptiek met de Drie-eenheid: Christus wijst naar het kruis en Maria
Etalage van een winkel in Etten-Leur met heiligenbeeldjes
Noord Nederlands - Opstanding en Hemelvaart van Christus

3Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.Anoniem, Zuid Nederlands - Glasruitje met de Triomf van de Eeuwigheid

4In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, 5en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, 6tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.

7In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genadeLambertus T.C. Lourijsen - Eerste statie kruisweg: Jezus wordt ter dood veroordeeld 8die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht 9-10dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus.

11In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeldErfdeelReclamebureau: TBWA\Neboko - Zwangere Maria 12om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid.Jean Bellegambe - Polyptiek met de Drie-eenheid: Christus wijst naar het kruis en Maria

13In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is 14als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.


15Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen,Etalage van een winkel in Etten-Leur met heiligenbeeldjes 16dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. 17Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. 18Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, 19en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. 20Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, 21hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige.Noord Nederlands - Opstanding en Hemelvaart van Christus 22Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, 23die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.Hieronymus van Alphen - Een lied

Efeziërs 2

Eén in Christus

Zuid-Nederland, Mechelen - Zittend Christuskind
Paulus Pontius naar Peter Paul Rubens - Christus als overwinnaar van dood en duivel
Zuid-Nederland, Mechelen - Besnijdenis
Dirck Jacobsz Vellert - Het verbond van God met Abraham
Anoniem, Zuid Nederlands - Christus aan het kruis met de schapen
Onbekend - De hoeksteen

1U was dood door de misstappen en zonden 2waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn.Zittend ChristuskindZuid-Nederland, Mechelen - Zittend Christuskind 3Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. 4Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, 5heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. 6Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus.Paulus Pontius naar Peter Paul Rubens - Christus als overwinnaar van dood en duivel 7Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. 8Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God 9en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. 10Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.

11Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn –Zuid-Nederland, Mechelen - Besnijdenis 12bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God.Dirck Jacobsz Vellert - Het verbond van God met Abraham 13Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed.Anoniem, Zuid Nederlands - Christus aan het kruis met de schapen 14Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken 15en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede 16en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. 17Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: 18dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.

19Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, 20gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.De hoeksteenDe hoeksteenOnbekend - De hoeksteen 21Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, 22in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.

Efeziërs 3

Claus Sluter - Portaal van de Abdijkerk Champmol in Dijon
Marinus Boezem - De Groene Kathedraal
Ben Haggeman - Eusebiuskerk Arnhem
Johannes Petrus van Horstok - Personificatie van de Kerk

1Daarom is het dat ik, Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, voor u, heidenen, bid. 2U moet toch wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft toevertrouwd om de genade door te geven die mij met het oog op u geschonken is. 3Mij is in een openbaring het mysterie onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. 4Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit mysterie van Christus. 5Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: 6de heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evangelie. 7Van dat evangelie ben ik een dienaar geworden door de gave van Gods genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt. 8Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen, 9en voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt. 10Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen,Claus Sluter - Portaal van de Abdijkerk Champmol in DijonMarinus Boezem - De Groene KathedraalBen Haggeman - Eusebiuskerk ArnhemJohannes Petrus van Horstok - Personificatie van de Kerk 11naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer, 12in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem. 13Ik vraag u dan ook de moed niet te verliezen wanneer ik lijd omwille van u, want daaraan kunt u eer ontlenen.

14Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 16Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 18Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.

20Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, 21aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.Amen, iets beamen, ja en amen zeggen1. Eén in ChristusHieronymus van Alphen - Een lied

Efeziërs 4

Christus als fundament

1Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: 2wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. 3Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: 4één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping,Anoniem, Delft - Schotel: roeping van Petrus en Andreas 5één Heer, één geloof, één doop,Anoniem, Nederlands - Een doopset uit KatwijkZuid-Nederland, Maasgebied - DoopvontJan Steen - "So de Oude songen, so pypen de jongen" (De kinderdoop) 6één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.

7Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. 8Daarom staat er: ‘Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen.’ 9‘Hij steeg op’ – wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? 10Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. 11En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren,Pieter Geraedts - Christus met de apostelen na zijn opstanding 12om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd,Anonieme zilversmid - Monstrans uit Mierlo 13totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.Organisatie in de vroege kerk 14Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. 15Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. 16Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.

17Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden.Albinus Windhausen - Het tableau Paulus sprekend voor de heidenen te Efeze 18In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. 19Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken.Adriaen Brouwer - Rokers 20Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! 21U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk 22dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen,De oude mens afleggen 23dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden 24en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.Zondagspak

Het nieuwe leven

Bond Tegen Het Vloeken - Niet vloeken, maar prijzen!
Abraham Govaerts - Heilige familie

25Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. 26Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid,Laat de zon niet ondergaan over uw toorn 27geef de duivel geen kans. 28Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. 29Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort.Bond Tegen Het Vloeken - Niet vloeken, maar prijzen! 30Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. 31Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid.

32Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.Abraham Govaerts - Heilige familie

Efeziërs 5

1Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft,Nicolaes Maes - Christus zegent de kinderen 2en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.

3Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen. 4Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast – spreek liever woorden van dank. 5Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is – dat is allemaal afgoderij – geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God.Jheronimus Bosch: Middenpaneel van Triptiek met de hooiwagenJheronimus Bosch - Middenpaneel van Triptiek met de hooiwagen 6Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. 7Gedraag u dus niet zoals zij, 8want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. 9Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. 10Onderzoek wat de wil van de Heer is. 11Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist,Werken der duisternis 12want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. 13Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, 14en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er:

‘Ontwaak uit uw slaap,
sta op uit de dood,
en Christus zal over u stralen.’Noord-Nederland - Maria met kind staande op de maansikkel omgeven door een stralenkransOnbekend - Reliekenbeurs

15Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. 16Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.De tijd uitkopenomgeving van David Vinckboons - Het gevecht tegen de dood en de tijd 17Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. 18Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen 19en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de HeerJan Barentsz. Muyckens - Portret van een musicerend echtpaar 20en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.


21Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus.Christelijke slaven 22Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, 23want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. 24En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. 25Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegevenVincent van Gogh - Het kerkje van Auvers-sur-Oise 26om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden 27en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver.Zonder vlek of rimpel 28Zo moeten mannen hun vrouw liefhebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.Jacob Cats - Houwelick 29Niemand haat ooit zijn eigen lichaam, integendeel: men voedt en verzorgt het, zoals Christus de kerk,Jan van Kessel - Ecclesia met de symbolen der vergankelijkheidHendrick Cornelisz. van Vliet - Interieur van de Oude Kerk te Delft 30want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. 31‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn.’Man en vrouw zijn één 32Dit mysterie is groot – en ik betrek het op Christus en de kerk.VerborgenheidTPG-Post - Postzegel 'De Groene Kathedraal'Ben Haggeman - FantasmeMareij Posthouwer-Bakker - 'Universum', allegorische voorstelling over de relatie kerk/wereld in Nederland 33Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man.