Inhoudsopgave Filippenzen

Filippenzen > Hoofdstuk 1 - 4

Filippenzen 1

Bijbelmeesters van de Eerste Generatie - Paulus en Timoteüs van Efeze
Haagse Meester - Brief van Paulus aan de Filippenzen
Jheronimus Bosch - Het Laatste Oordeel

1Van Paulus en Timoteüs, dienaren van Christus Jezus. Aan alle heiligen in Filippi die één zijn in Christus Jezus, en aan hun opzieners en dienaren.PaulusOrganisatie in de vroege kerkBijbelmeesters van de Eerste Generatie - Paulus en Timoteüs van EfezeHaagse Meester - Brief van Paulus aan de Filippenzen 2Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.


3Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, 4telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, 5omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. 6Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.De wederkomst van Christus

7Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. U hebt immers allen deel aan de genade die mij geschonken is, of ik nu gevangen zit of de waarheid van het evangelie verdedig. 8God kan getuigen dat ik naar u allen verlang met de genegenheid van Christus Jezus. 9En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, 10zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn,Jheronimus Bosch - Het Laatste Oordeel 11vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.

Gevangen omwille van Christus Jezus

Claes Brouwer - Paulus voor de procurator Felix
Claes Brouwer - Paulus' arrestatie in Jeruzalem
De eerste christelijke zending

12U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. 13Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus.Claes Brouwer - Paulus voor de procurator FelixClaes Brouwer - Paulus' arrestatie in Jeruzalem 14Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen. 15Sommigen doen het weliswaar uit afgunst en rivaliteit, maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen. 16Zij doen het uit liefde, in het besef dat ik de taak heb het evangelie te verdedigen. 17Maar de eersten verkondigen Christus uit geldingsdrang, met onzuivere bedoelingen, om mijn gevangenschap te verzwaren.De eerste christelijke zending

18Maar wat doet het er eigenlijk toe! Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt – dát het gebeurt verheugt me. En mijn vreugde is blijvend, 19omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt. 20Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden, of ik nu in leven blijf of moet sterven. 21Want voor mij is leven Christus en sterven winst. 22Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen, maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen. 23Ik word naar twee kanten getrokken: enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste; 24anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven. 25Omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven, zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. 26Wanneer ik bij u terugkeer, hebt u des te meer reden om u op Christus Jezus te laten voorstaan.

Aansporing tot volharding en eensgezindheid

27Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan horen, of straks zelf kan zien, dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt. 28Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen, want dat is een teken van God: voor hen dat ze ten onder gaan, voor u dat u wordt gered.Redder 29Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden. 30U voert dezelfde strijd die u mij vroeger hebt zien voeren en die ik, zoals u hoort, nog steeds voer.

Filippenzen 2

1Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, 2maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. 3Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. 4Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. 5Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. 8En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.Cons van Straaten - De bronzen slang en de kruisdood van JezusNaar Anthonie van Dyck - Gekruisigde ChristusJan (I) Brueghel - KruisigingJan Mostaert - De Man van SmartenCornelis Cornelisz. van Haarlem - De bewening van ChristusAnonieme Rijnlandse Meester - De Kruisiging met vier heiligen 9Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,Christus als heerser 10opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

12Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, 13want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt. 14Doe alles zonder morren en tegenspreken, 15opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel.Een krom en verdraaid geslacht 16Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemat.Jean Bellegambe - Mystiek bad Bellegambe Jean Photo 17Ook al zou mijn bloed als een offer worden uitgegoten, samen met het offer dat u brengt door de dienst van uw geloof, toch ben ik vol vreugde, samen met u allen.Onbekend - Offerscène 18Wees dus ook vol vreugde, samen met mij.

Timoteüs en Epafroditus naar Filippi

19In vertrouwen op de Heer Jezus hoop ik dat ik Timoteüs snel naar u toe kan sturen; het zal mij goed doen te weten hoe het met u gaat. 20Er is verder niemand die zich net zo oprecht als ik om u bekommert, 21want alle anderen jagen alleen hun eigen belangen na in plaats van die van Jezus Christus. 22U weet dat hij betrouwbaar is en dat hij zich samen met mij, als een kind met zijn vader, voor het evangelie heeft ingezet. 23Hem hoop ik dus te sturen, zodra het duidelijk is wat er met me zal gebeuren. 24De Heer geeft mij het vertrouwen dat ik zelf ook spoedig kan komen.

25Ik vind het nodig Epafroditus naar u terug te sturen. Hij is mijn broeder, medewerker en medestrijder geweest, en heeft mij namens u bijgestaan in mijn nood. 26Maar hij verlangt ernaar u allen weer te zien en maakt zich grote zorgen, omdat u van zijn ziekte hebt gehoord. 27Hij was inderdaad ziek en is bijna gestorven, maar God heeft zich over hem ontfermd. En niet alleen over hem, ook over mij: hij heeft me nog meer verdriet bespaard. 28Ik stuur hem nu zo snel mogelijk; dan kunt u weer verheugd zijn wanneer u hem terugziet en heb ik minder zorgen. 29Verwelkom hem vol vreugde als iemand die één is met de Heer. Houd mensen zoals hij in ere; 30hij heeft immers door zijn werk voor Christus oog in oog met de dood gestaan. Hij heeft zijn leven op het spel gezet om mij de hulp te geven die u niet kon bieden.

Filippenzen 3

Laat de Heer uw vreugde blijven

1Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb; het is voor uw eigen bestwil. 2Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken, pas op voor die versnijdenis van ze!Maarten 't Hart - De versnijdenis 3Wij zijn het die besneden zijn, wij verrichten onze dienst door de Geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op onszelf,Besnijdenis 4hoewel ik redenen genoeg zou hebben om op mezelf te vertrouwen. Als anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik dat zeker. 5Ik werd besneden toen ik acht dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin, ik ben een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van een FarizeeërFarizeeën en SadduceeënOnbekend - Besnijdenisinstrumenten en speldenkussen met 'mazal tov' 6en heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig.Het oordeel van CambysesGerard David - Het oordeel van Cambyses 7Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. 8Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen 9en één met hem zijn – niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus.Adriaen Backer - Allegorie op de deugden van goed bestuur 10Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood,Anoniem - Thomas van Kempen op de AGnietenbergOnbekende meester uit Gelre - De KruisigingOnbekend - Opstanding van Christus en Simson opent de poorten van Gaza 11in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.

12Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. 13Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. 14Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. 15Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. 16In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan.

17Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. 18Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen: velen leven als vijand van het kruis van ChristusAnoniem, Holland - Altaarkast van een passiealtaarZuid-Nederland/Noord-Frankrijk - Kruisigingsaltaar uit Rimini 19en gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken.De zeven hoofdzonden en de vier uiterstenJheronimus Bosch - De zeven hoofdzonden en de vier uitersten 20Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus.RedderMaerten de Vos - De kroning van Maria 21Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam.

Filippenzen 4

Engels of Zuid Nederlands - Twee wijnglazen
Bert Bouman - Brief van Paulus aan de gemeente
G.J. Bunel - Bidprent met het hart van Christus en een pelikaan

1Daarom, broeders en zusters, die ik liefheb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer.Engels of Zuid Nederlands - Twee wijnglazenBert Bouman - Brief van Paulus aan de gemeente

2Euodia en Syntyche, ik dring er bij u op aan eensgezind te zijn, want u bent één met de Heer. 3En u, trouwe vriend, vraag ik hen te helpen. Ze hebben samen met mij voor het evangelie gestreden, evenals Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen in het boek van het leven staan.

4Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.G.J. Bunel - Bidprent met het hart van Christus en een pelikaan

8Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. 9Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.

Dankbetuiging

Onbekend - Collectebus 'Bedenkt den Armen tot Zaandijk'
Onbekend - Offerblok
Etalage van een winkel in Etten-Leur met heiligenbeeldjes
Jean Bellegambe - Charles Coguin met zijn patroonheilige Keizer Karel de Grote en twee akolieten
Hans Memling - Christus met zingende en musicerende engelen (drie delen)

10De Heer heeft mij veel vreugde gegeven nu u eindelijk uw zorg voor mij hebt kunnen tonen. U dacht altijd al aan mij, maar vond niet de gelegenheid het te laten zien. 11Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen. 12Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek. 13Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.

14Toch hebt u er goed aan gedaan in mijn moeilijkheden te delen. 15U weet zelf, Filippenzen, dat toen ik na mijn vertrek uit Macedonië met de verkondiging begon, uw gemeente de enige is geweest die gedeeld heeft in mijn tegoeden en tekorten.Onbekend - Collectebus 'Bedenkt den Armen tot Zaandijk' 16Al in Tessalonica hebt u mij meer dan eens iets gestuurd om mijn tekorten aan te vullen.Onbekend - Offerblok 17Niet dat het mij om uw gaven te doen is, ik ben er juist op uit dat het tegoed op uw rekening oploopt. 18Nu is alles mij vergoed, en heb ik zelfs veel meer ontvangen. Mij ontbreekt niets dankzij de gaven die Epafroditus namens u heeft gebracht; ze zijn een geurig en aangenaam offer, dat God behaagt. 19Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus. 20Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.


21Groet alle heiligen in Christus Jezus. De broeders en zusters die bij mij zijn, laten u groeten.Etalage van een winkel in Etten-Leur met heiligenbeeldjes 22Alle heiligen laten u groeten, vooral zij die in dienst van de keizer staan.Jean Bellegambe - Charles Coguin met zijn patroonheilige Keizer Karel de Grote en twee akolieten

23De genade van de Heer Jezus Christus zij met u.Vriendschap, vertrouwen, vreugdeHans Memling - Christus met zingende en musicerende engelen (drie delen)