Inhoudsopgave Joël

Joël > Hoofdstuk 1 - 4

Joël 1

Pieter Paul Rubens - De profeet Joël

1Dit zijn de woorden die de HEER richtte tot Joël, de zoon van Petuël.JoëlRubens in ItaliëPieter Paul Rubens - De profeet Joël

Het verwoeste land

2Hoor mij aan, oudsten,
leen mij allen het oor, inwoners van het land!
Is iets als dit ooit geschied in jullie dagen
of in de dagen van jullie voorouders?
3Vertel het aan je kinderen,
en laten je kinderen het aan hun kinderen vertellen
en hun kinderen aan het volgende geslacht.
4Wat de ene sprinkhaan overliet, heeft de tweede afgeknaagd,
wat de tweede nog overliet, heeft de derde afgemaaid
en wat na de derde overbleef, heeft de vierde kaalgevreten.Een moderne sprinkhanenplaagRecept voor sprinkhanenMaerten de Vos - Sprinkhanen als randversiering

5Word wakker, dronkaards, en ween,
barst uit in gejammer, drinkers van wijn,
om het sap van de druiven dat jullie ontnomen is.Jacob Matham - De gevolgen van drankzucht: Drinkend paar
6Mijn land is ten prooi aan een volk,
een machtig volk zonder tal,
met tanden als van een leeuw,
geweldige kaken als van een leeuwin.De boekzaal van EuropeFrançois Haverschmidt - De tandmeesterVerschillende Meesters - Psalm 57
7Het maakte dode takken van mijn wijnstok
en brandhout van mijn vijgenboom:
naakt en kaal zijn ze, omvergehaald,
de wijnranken zijn verbleekt.
8Weeklaag – als een jonge bruid die zich hult in het zwart,
rouwend om de man van haar jeugd.RouwenCharlotte Salomon - Rouw
9Waar is nog graan of wijn
voor offers in de tempel van de HEER?
De priesters, zijn dienaren, treuren.
10Het veld is verwoest,
de dorre grond treurt,
want het koren is vernield,
de wijn verdroogd,
de olie verloren.amfora's
11Toon je verslagenheid, boeren,
barst uit in gejammer, wijnbouwers,
om de tarwe en om de gerst,
want de oogst van het veld is verloren gegaan.Onbekend - Egyptische gerst (Hordeum trifurcatum e.a.)C.B. van der Zeijde - Zes verschillende soorten tarwe
12De wijnstok is verdroogd,
de vijgenboom verdord;
granaatappel, dadelpalm en appelboom,
ja, alle bomen zijn verdord.
Verdord is ook de vreugde onder de mensen.De bijbel in rebusvormHendrik van Wieringen - De Wijnstok is verdort, de Vijgeboom verflaauwt
13Priesters, hul je in rouw,
schreeuw het uit, dienaren van het altaar,
breng de nacht door met klagen, dienaren van mijn God,
want offers van graan en wijn zijn Gods tempel ontzegd.Rouwen
14Kondig een vastentijd af
en roep op tot een plechtige samenkomst,
verzamel de oudsten en alle inwoners van het land
in de tempel van de HEER, jullie God,
en roep luid tot de HEER!

15O angstwekkende dag!
Nabij is de dag van de HEER,
de dag van ondergang die komt van de Ontzagwekkende!De dag van de HeerJoseph Witte - Jezus en de wenende vrouwen
16Is het voedsel niet voor onze ogen vernietigd?
Is de vreugdezang niet verstomd in de tempel van onze God?
17Het zaad rust vergeefs in de verdroogde aarde,
de voorraden zijn verwoest,
de graanschuren zijn vernield:
verloren is het graan.
18Hoor hoe het vee loeit:
runderen dolen maar rond
want nergens kunnen ze grazen,
zelfs schapen en geiten worden gestraft.
19Tot u, HEER, roep ik,
nu het groen voor het vee door vuur is verteerd
en een vlam de bomen heeft verzengd.
20Zelfs de dieren van het veld roepen om u,
nu elke waterstroom is opgedroogd
en het laatste groen door vuur is verteerd.

Joël 2

Naderend onheil

1Blaas de ramshoorn op de Sion,
blaas alarm op mijn heilige berg;
laat alle inwoners van het land beven van ontzetting:
de dag van de HEER komt! Hij is nabij!De dag van de HeerAnoniem - Het blazen op de ramshoornAnoniem - Twee SjofarsOnbekend - Joden, wenend bij de wallen van Sion
2Het is een dag van duisternis en donkerheid,
een dag van dreigende, donkere wolken.

Als het morgenlicht over de bergen,
zo nadert een groot en machtig volk,
zoals er nooit tevoren is geweest
of ooit nog zal zijn tot in het verste nageslacht.De boekzaal van Europe
3Hun voorhoede is een verterend vuur,
hun achterhoede een verzengende vlam;
als de tuin van Eden ligt het land voor hen,
achter hen blijft een kale woestijn.
Niets en niemand kan ontkomen.Anoniem - Het beloofde land, de tocht door de woestijn en de hof van Eden
4Het is alsof het paarden zijn,
als strijdrossen draven ze voort;
5als het ratelen van strijdwagens
klinkt hun opmars over de bergtoppen,
als het knetteren van stro dat in het vuur verteert,
als een machtig volk dat zich opmaakt voor de strijd.
6Bij die aanblik krimpen allen ineen,
alle gezichten verbleken.
7Onverschrokken komen zij aanstormen,
als strijders beklimmen zij de muren.
Ieder houdt vast aan zijn eigen weg,
niet één wijkt ervan af;Meesters van Otto van Moerdrecht - De vernietiging van Jeruzalem door Nebuzaradan
8niemand van hen duwt een ander opzij,
iedereen houdt zijn eigen plaats.
Ook als er sneuvelen door tegenstand,
verbreken zij hun gelederen niet.
9Ze bestormen de stad,
ze klimmen over de muren heen,
ze dringen de huizen binnen,
ze komen als dieven door de vensters.Anoniem, Haarlem - De Hollandse apocalyps
10Bij die aanblik beeft de aarde,
siddert de hemel;
zon en maan worden verduisterd,
sterren doven hun glans.Joseph Witte - Jezus wordt van het kruis afgenomen
11Want het is de HEER –
zijn stem schalt voor zijn leger uit,
zijn strijdkrachten zijn geweldig,
zijn bevel wordt met groot vertoon volbracht.
Ja, groot en ontzagwekkend is de dag van de HEER,
wie kan die dag doorstaan?

12Daarom – spreekt de HEER –, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen.Rouwen 13Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. 14Misschien herroept hij zijn vonnis, komt hij erop terug en laat hij toch iets van zijn zegen over, zodat jullie weer graan en wijn kunnen offeren aan de HEER, jullie God.Onbekend - Joël


15Blaas de ramshoorn op de Sion,
kondig een vastentijd af
en roep op tot een plechtige samenkomst.VastenAnoniem - Twee Sjofars
16Breng het volk bijeen,
laat heel Israël zich reinigen.
Breng de oude mensen tezamen,
verzamel de kinderen, ook de kleintjes aan de borst.
Laat de bruidegom opstaan van het bruidsbed,
laat zijn bruid het slaapvertrek verlaten.Jozef Israëls - Joodse bruiloft
17Priesters, dienaren van de HEER,
hef een smeekbede aan in de tempel,
tussen altaar en voorhal:
‘Ach HEER, spaar uw volk, uw eigendom,
geef het niet prijs aan spot en hoon van andere volken.
Waarom zouden zij mogen schimpen:
“En waar is nu hun God?”’1. Ramp en onheil

Belofte van herstel en zegen

Jan Davidsz. de Heem - Stilleven met wijnglas, druiven, granaatappel en vijgen
Onbekend - Robot Sprinkhaan

18Dan zal de HEER het opnemen voor zijn land en zich ontfermen over zijn volk. 19De HEER geeft zijn volk dit antwoord: Ik zal jullie weer overvloedig voorzien van koren, wijn en olie. Ik zal jullie niet meer prijsgeven aan de spot van andere volken. 20Ik zal jullie bevrijden van de vijand uit het noorden, ik zal hem verdrijven naar een dor en woest land. Ik zal hem uiteenslaan naar het oosten en naar het westen, en hem de zee in drijven. Dan zal een stank opstijgen, de geur van bederf stijgt op van hem die zulke grote daden deed.


21Wees niet bang meer, akkers, barst uit in gejubel,
want de HEER doet grote daden!
22Wees niet bang meer, dieren van het veld,
want een kleed van groen bedekt de woestijn,
de bomen dragen volop vrucht,
vijgenboom en wijnstok geven hun rijkdom.De vijgJan Davidsz. de Heem - Stilleven met wijnglas, druiven, granaatappel en vijgen
23En jullie, kinderen van Sion, wees blij
en barst uit in gejubel om de HEER, jullie God,
want hij geeft regen om je te verkwikken,
hij laat de regen overvloedig op je neerdalen,
vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd.
24De dorsvloeren liggen weer vol met graan,
de perskuipen lopen over van wijn en olie.

25Ik zal jullie schadeloosstellen voor de oogst van jaren die door al die zwermen sprinkhanen is opgevreten, door mijn grote leger, dat ik op jullie had afgestuurd.Een moderne sprinkhanenplaagOnbekend - Robot Sprinkhaan 26Je zult weer volop te eten hebben, meer dan genoeg, en je zult de naam van de HEER, je God, prijzen, want ik heb wonderbaarlijk met jullie gehandeld; nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt worden. 27Dan zullen jullie inzien dat ik in Israëls midden ben, dat alleen ik, de HEER, jullie God ben; nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt worden.

Joël 3

Jan Dijker - Het uitdijend heelal (detail: de Heilige Geest)
1Daarna zal zich dit voltrekken:
Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.
Jullie zonen en dochters zullen profeteren,
oude mensen zullen dromen dromen,
en jongeren zullen visioenen zien; Jan Dijker - Het uitdijend heelal (detail: de Heilige Geest)
2zelfs over slaven en slavinnen
zal ik in die tijd mijn geest uitgieten.
3Dan zal ik tekenen geven
aan de hemel en op aarde:
bloed en vuur en zuilen van rook,
4de zon verandert in duisternis
en de maan in bloed.
Dan komt de dag van de HEER,
groot en ontzagwekkend.De dag van de Heer
5Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen:
op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden,
zoals de HEER heeft beloofd;
ieder die hij roept zal worden gered.

Joël 4

De dag van de HEER

1In dezelfde tijd dat ik het lot van Juda en Jeruzalem ten goede keer, 2zal ik alle volken bijeenbrengen en wegvoeren naar de vallei van Josafat om daar een oordeel over hen te vellen. Want zij hebben mijn volk Israël, mijn eigendom, onder vreemde volken verstrooid, ze hebben mijn land verdeeldAnoniem naar Peter Paul Rubens - Het laatste oordeel 3en om mijn volk het lot geworpen; ze hebben jongens geruild tegen hoeren en meisjes verkocht voor wijn, om zich te bedrinken.


4Jullie, inwoners van Tyrus en Sidon, en jullie, Filistijnen, wat denken jullie wel? Wilden jullie je op mij wreken? Wilden jullie iets tegen mij ondernemen? Onmiddellijk laat ik jullie daden op je eigen hoofd neerkomen. 5Jullie hebben mijn goud en zilver weggenomen en al mijn kostbaarheden naar jullie paleizen gebracht.Michiel van der Borch - Nebukadnessar laat Sedekia drinken uit het heilig vaatwerk afkomstig van de tempel 6Jullie hebben de inwoners van Juda en Jeruzalem aan de Grieken verkocht en hen zo van hun eigen grond weggerukt. 7Maar ik haal hen terug van de plaats waarheen jullie hen verkocht hebben. Jullie daden zullen op je eigen hoofd neerkomen: 8ik laat jullie zonen en dochters door de inwoners van Juda verkopen aan de Sabeeërs, ver hiervandaan – de HEER heeft gesproken.


9Roep de volken op:
Bereid je voor op de strijd,
laat je helden aantreden,
laat al je strijders nu ten strijde trekken!
en je snoeimessen tot speren,
en laat de zwakke zich een held betonen.Hendrik van Wieringen - God zal zijn zweerd en boog en pijl te werk gaan stellen
11Haast je, volken rondom, verzamel je.
– O HEER, zend dan uw legermacht daarheen! –
12Laat de volken aantreden,
laat ze optrekken naar de vallei van Josafat;
daar zal ik mijn oordeel over hen vellen.
13Sla de sikkel erin,
het is tijd om te oogsten.
de persbak is vol,
de kuipen lopen over,
zó talrijk zijn hun misdaden.Anoniem, Haarlem - De Hollandse apocalyps
14Dichte drommen bijeen in de vallei van het oordeel!
Nabij is de dag van de HEER. Daar zal hij oordelen!De dag van de HeerKopie naar Maerten de Vos - Laatste oordeel
15Zon en maan worden verduisterd,
sterren doven hun glans.
16De HEER brult vanaf de Sion,
hij gromt vanuit Jeruzalem,
zodat hemel en aarde beven.
Maar voor zijn volk is de HEER een toevlucht,
Israël biedt hij bescherming.
17Dan zullen jullie inzien dat ik, de HEER, jullie God,
woon op de Sion, mijn heilige berg.
Jeruzalem zal een heilige stad zijn;
vreemden zullen er niet meer binnengaan.Christiaan van Adrichom - Jeruzalem

18Dan, in die tijd,
zal de wijn van de bergen druipen
en de melk van de heuvels vloeien;
alle waterstromen van Juda zullen bruisen,
en in het huis van de HEER ontspringt een bron
die zelfs het droogste woestijndal bevloeit.
19Maar Egypte wordt een woestenij
en Edom een kale woestijn,
om hun misdaden tegen Juda,
om het onschuldig bloed dat ze daar hebben vergoten.Woestijn
20Nooit gaat Juda ten onder
en Jeruzalem blijft altijd bewoond.
O zeker zal ik die wreken!
Want de HEER woont op de Sion.2. Belofte van herstelHendrik van Wieringen - Ú troon o God! en stoel staan vast in eeuwigheden