Inhoudsopgave 2 Korintiërs Volgende 5 hoofdstukken

2 Korintiërs > Hoofdstuk 1 - 5

2 Korintiërs 1

Rembrandt - Paulus achter zijn schrijftafel
Meester van Delft - Drieluik met Maria en kind, Jozef, engelen en heiligen in besloten tuin
Robert Campin - Heilige Drieëenheid
Dieric Bouts - Christus met doornenkroon
Albinus Windhausen - Het tableau Paulus sprekend voor de heidenen te Efeze

1Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, en van onze broeder Timoteüs. Aan de gemeente van God in Korinte en aan alle heiligen in heel Achaje.PaulusRembrandts PaulusRembrandt - Paulus achter zijn schrijftafel 2Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.Vrede zij met u


3Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost 4en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. 5Zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft.Meester van Delft - Drieluik met Maria en kind, Jozef, engelen en heiligen in besloten tuinRobert Campin - Heilige DrieëenheidDieric Bouts - Christus met doornenkroon 6Ondervinden we tegenspoed, dan is het opdat u bemoedigd en gered wordt. Worden we bemoedigd, dan is het opdat u de moed krijgt te volharden in hetzelfde lijden als wij ondergaan. 7De hoop die wij voor u hebben is gegrond: we weten dat zoals u deelt in ons lijden, u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt.

8U moet weten, broeders en zusters, dat de tegenspoed die we in Asia hebben moeten doorstaan, uitzonderlijk groot was. We hadden het zwaar te verduren, zo zwaar dat het onze krachten te boven ging. We vreesden ernstig voor ons leven, 9we waren er zelfs zeker van dat het doodvonnis al over ons was uitgesproken. Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God die de doden opwekt,Albinus Windhausen - Het tableau Paulus sprekend voor de heidenen te Efeze 10die ons heeft gered en ons opnieuw zal redden uit eenzelfde doodsgevaar. Op hem hebben we onze hoop gevestigd: hij zal ons altijd redden. 11En ook u bent ons tot steun door voor ons te bidden. Zo klinkt uit talloze monden de dankzegging voor de gunst die hij ons bewezen heeft.

Gewijzigde reisplannen

Tweede en derde zendingsreis
Jan Dijker - De Heilige Geest
Jan van Schayck - God de Vader

12Hierop kunnen wij ons laten voorstaan: ons geweten kan getuigen dat we ons overal in deze wereld, en vooral bij u, hebben laten leiden door de oprechtheid en zuiverheid die God van ons verlangt, dat we niet werden geleid door de wijsheid van deze wereld, maar door Gods genade. 13Wat u in onze brieven leest en eruit begrijpt, hebben we ook precies zo bedoeld. Ik hoop dat u eens ten volle zult begrijpen 14wat u al gedeeltelijk begrepen hebt, namelijk dat u op de dag van onze Heer Jezus trots op ons kunt zijn, zoals wij op u.

15Ik had wat dit betreft alle vertrouwen in u en had u daarom graag niet eenmaal, maar tweemaal met een bezoek verblijd. 16Het was mijn bedoeling via u naar Macedonië te reizen en vanuit Macedonië weer naar u terug te gaan, om vervolgens door u op weg te worden geholpen naar Judea.Tweede en derde zendingsreis 17Was dit inderdaad een lichtvaardig voornemen? Komen al mijn plannen werkelijk voort uit wispelturigheid, zodat ik het ene moment ja zeg en het andere moment nee? 18Zo waar God trouw is, wanneer ik ja tegen u zeg bedoel ik ook ja, niet nee. 19De Zoon van God, Jezus Christus, die wij, Silvanus, Timoteüs en ik, aan u verkondigd hebben, was immers ook niet iemand die ja zei en nee bedoelde. Hij belichaamt het ja. 20In hem worden alle beloften van God ingelost; en daarom is het ook door hem dat we amen zeggen, tot Gods eer.Amen, iets beamen, ja en amen zeggen 21Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd,Jan Dijker - De Heilige Geest 22heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven heeft.

23Ik roep God op als mijn getuige, ik zweer bij mijn leven dat ik van een tweede bezoek aan Korinte heb afgezien om u te sparen.Jan van Schayck - God de Vader 24Ik bedoel dit: wij willen niet over uw geloof heersen, maar juist bijdragen aan uw vreugde. U hebt tenslotte een vast geloof.

2 Korintiërs 2

Bert Bouman - Brief van Paulus aan de gemeente
kopie naar Rogier van der Weyden - De duivel martelt een verdoemde

1Ik had mezelf dus voorgenomen u niet opnieuw zo’n verdrietig bezoek te brengen. 2Want als ik u verdriet doe, wie moet mij dan blij maken? Toch alleen u – en u zou nu juist verdriet door mij hebben. 3Dat is ook precies wat ik u geschreven heb: ik wilde niet dat ik bij mijn bezoek verdriet van u zou hebben, terwijl u mij juist blij had moeten maken. En ik had er alle vertrouwen in dat u allen in mijn vreugde zou delen. 4Toen ik u schreef was ik terneergeslagen en bedrukt en stonden de tranen in mijn ogen. Ik wilde u geen pijn doen, maar u laten weten hoezeer ik u liefheb.

5Als er iemand is die mij verdriet heeft gedaan, dan heeft hij niet alleen mij verdriet gedaan maar tot op zekere hoogte – laat ik niet overdrijven – u allen. 6De straf die hem door de meerderheid van u is opgelegd, is zwaar genoeg geweest; 7u kunt hem nu maar beter vergeven en bemoedigen, anders verliest hij nog alle hoop. 8Daarom roep ik u op hem weer in liefde te aanvaarden. 9Ik heb u ook geschreven omdat ik te weten wilde komen of u mij werkelijk in alles gehoorzaamt.Bert BoumanBert Bouman - Brief van Paulus aan de gemeente 10Als u hem vergeeft, doe ik het ook. En als ik hem iets te vergeven heb, doe ik het omwille van u, ten overstaan van Christus. 11We moeten er namelijk voor oppassen dat Satan ons niet gebruikt; zijn plannen kennen we maar al te goed.kopie naar Rogier van der Weyden - De duivel martelt een verdoemde

12Toen ik in Troas kwam om het evangelie van Christus te verkondigen, gaf de Heer mij daartoe goede mogelijkheden. 13Maar ik vond geen rust, omdat ik mijn broeder Titus niet aantrof. Daarom nam ik weer afscheid en vertrok naar Macedonië.Titus

Het apostelschap

Bijbellezing

14God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. 15Wij zijn de wierook die Christus brandt voor God, zowel onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan. 16Voor de laatsten is het een onaangename geur die tot de dood leidt, voor de eersten een heerlijke geur die leven schenkt. Wie is geschikt voor deze taak? 17Wij zijn niet als zoveel anderen, die aan het woord van God willen verdienen; wij spreken erover in alle oprechtheid, in opdracht van God, ten overstaan van hem en in eenheid met Christus.Bijbellezing

2 Korintiërs 3

Pieter Paul Rubens - De Heilige Drie-eenheid aanbeden door Vincenzo Gonzaga en zijn familie
Maerten de Vos - Mozes met de tafelen der wet temidden van de Israelieten
Bernard Picart - Tonen der Wet
Justus van Gent - Mozes
Meesters van Otto van Moerdrecht - De begrafenis van Mozes
Toegeschreven aan Franz Menninghausen - God de Vader en de H. Geest omringd door engelen

1Beginnen we onszelf weer aan te bevelen? Of hebben we net als sommige anderen aanbevelingsbrieven voor of van u nodig? 2U bent zelf onze aanbevelingsbrief, in ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen: 3u bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in het hart van mensen.Pieter Paul Rubens - De Heilige Drie-eenheid aanbeden door Vincenzo Gonzaga en zijn familie 4Dit vertrouwen kunnen wij dankzij Christus tegenover God uitspreken. 5Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken we aan God. 6Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.De letter doodt, de geest maakt levendFrans Kellendonk - Letter en geest

7Wanneer wat de dood bracht en met letters in steen werd gegrift, al met zoveel luister verscheen dat het volk van Israël niet naar Mozes kon kijken door de stralende glans op zijn gezicht – een glans die verdween –,MozesMaerten de Vos - Mozes met de tafelen der wet temidden van de Israelieten 8zal dan wat de Geest brengt niet nog groter luister hebben? 9Wanneer wat tot veroordeling leidt al met luister is bekleed, dan is wat tot vrijspraak leidt dat des te meer. 10De luister van toen is niets in vergelijking met de overweldigende luister van nu. 11Wanneer wat verdwijnt al luister bezit, geldt dat des te meer voor wat blijft. 12Dit is onze hoop, en daarom handelen we in alle openheid 13en zijn we niet als Mozes, die zijn gezicht met een sluier bedekte, zodat de Israëlieten niet konden zien dat de glans verdween. 14Hun denken verstarde, en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. 15Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen.Bernard Picart - Tonen der WetJustus van Gent - Mozes 16Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen.Meesters van Otto van Moerdrecht - De begrafenis van Mozes 17Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.Toegeschreven aan Franz Menninghausen - God de Vader en de H. Geest omringd door engelen 18Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

2 Korintiërs 4

Toegeschreven aan Christoffel Lubienietzki - Portret van Jacobus Arminius
Jan Luyken - Christus spreekt tot zijn volgelingen

1Omdat God ons in zijn barmhartigheid deze taak gegeven heeft, verzaken wij onze plicht niet. 2Integendeel, we hebben ons afgekeerd van heimelijke lafheid: we gaan niet sluw te werk, vervalsen het woord van God niet, maar maken de waarheid openlijk bekend. Zo bevelen we ons ten overstaan van God aan bij ieders geweten.Toegeschreven aan Christoffel Lubienietzki - Portret van Jacobus Arminius 3Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan: 4de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is.De god dezer eeuw 5Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en dat wij omwille van hem uw dienaren zijn. 6De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.Jan Luyken - Christus spreekt tot zijn volgelingen

Het huidige leven en de toekomstige luister

Bartholomäus (I), Bruyn - Memento Mori
Paulus Pontius naar Peter Paul Rubens - Christus als overwinnaar van dood en duivel
Meesters van de donkere ogen - Christus bevrijdt de zielen uit het voorgeborchte van de hel
Anoniem, Zuid Nederlands - Intrede van een gelukzalige in de hemel
Noord Nederlands - Opstanding en Hemelvaart van Christus
Noord-Nederland - Nederdaling van Christus in het voorgeborchte

7Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God.Een broos vat 8We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. 9We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde. 10We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. 11Wij levenden worden altijd omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt.Bartholomäus (I), Bruyn - Memento Mori 12Zo is in ons de dood werkzaam, en in u het leven.Paulus Pontius naar Peter Paul Rubens - Christus als overwinnaar van dood en duivel 13Er staat geschreven: ‘Ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken.’ In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we gelovenMeesters van de donkere ogen - Christus bevrijdt de zielen uit het voorgeborchte van de hel 14en weten dat hij die de Heer Jezus heeft opgewekt ook ons, net als Jezus, zal opwekken en ons samen met u naar zich toe zal voeren.Anoniem, Zuid Nederlands - Intrede van een gelukzalige in de hemelNoord Nederlands - Opstanding en Hemelvaart van ChristusNoord-Nederland - Nederdaling van Christus in het voorgeborchte 15Dit alles gebeurt omwille van u, zodat Gods goedheid, die zich door steeds meer mensen verbreidt, ook tot steeds meer dankzegging leidt, tot eer van God.

16Daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd.De inwendige mens 17De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft. 18Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.Fons Jansen - Aards paradijs

2 Korintiërs 5

Isaac Israëls - Processie in de oud-katholieke Kerk te Den Haag
Noord Nederlands - Doodsportret van Petrus Codde
Hans Memling - Triptiek met het Laatste Oordeel
Meesters van de donkere ogen - Het Laatste Oordeel

1Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.De aardse tabernakelRenée van Riessen - De stem van PaulusIemand op zijn tabernakel geven 2Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. 3We zijn er echter zeker van dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn. Isaac Israëls - Processie in de oud-katholieke Kerk te Den HaagNoord Nederlands - Doodsportret van Petrus Codde 4Zolang we in onze aardse tent verblijven zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken; we willen dat er nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. 5Hiervoor heeft God zelf ons gereedgemaakt, door ons de Geest als onderpand te geven.

6Dus wij blijven altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. 7We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. 8We blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. 9Daarom ook stellen wij er een eer in te doen wat God wil, zowel in dit bestaan als in ons bestaan bij hem. 10Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.Gods rechterstoelMemlings Laatste OordeelHet Delftse Nieuwe Testament van 1524 naar ErasmusHans Memling - Triptiek met het Laatste OordeelMeesters van de donkere ogen - Het Laatste Oordeel

Door Christus met God verzoend

Gerard van Honthorst - De extase van Paulus
G.J. Bunel - Bidprent met het hart van Christus en een pelikaan
Jacob de Wit - De overlevering van het mensdom van het Oude naar het Nieuwe Testament
Pieter Geraedts - Christus met de apostelen na zijn opstanding

11Vervuld van ontzag voor de Heer, proberen we iedereen te overtuigen. God weet precies wie en wat wij zijn; hopelijk weet u het ook wanneer u te rade gaat bij uw geweten. 12We bevelen onszelf niet opnieuw aan, maar geven u de mogelijkheid trots op ons te zijn, zodat u zich kunt verdedigen tegen wie zich op uiterlijke zaken laat voorstaan in plaats van op innerlijke. 13Zijn we in extase, dan is het voor God; zijn we bij zinnen, dan is het voor u.Gerard van Honthorst - De extase van Paulus 14Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven,G.J. Bunel - Bidprent met het hart van Christus en een pelikaan 15en dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. 16Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld; ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. 17Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.Jacob de Wit - De overlevering van het mensdom van het Oude naar het Nieuwe Testament 18Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. 19Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. 20Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen.Pieter Geraedts - Christus met de apostelen na zijn opstanding 21God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.