Inhoudsopgave Kolossenzen

Kolossenzen > Hoofdstuk 1 - 4

Kolossenzen 1

Jan Toorop - Zelfportret als apostel
Cons van Straaten - De bronzen slang en de kruisdood van Jezus

1Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, en van onze broeder Timoteüs.PaulusJan Toorop - Zelfportret als apostel 2Aan de heiligen in Kolosse, gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader. Cons van Straaten - De bronzen slang en de kruisdood van Jezus

Evangelie en verzoening

3In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u, 4want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen liefhebt,Etalage van een winkel in Etten-Leur met heiligenbeeldjes 5omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereedligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie 6u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. 7Onze geliefde medewerker Epafras, die zich als trouw dienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen.Wim Slenk - Epafras 8En hij heeft ons verteld over de liefde die de Geest in u opwekt.

9Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. 10Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien 11en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.

12Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. 13Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon,Onbekend - Reliekenbeurs 14die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.

15Beeld van God, de onzichtbare, is hij,
eerstgeborene van heel de schepping:
16in hem is alles geschapen,
alles in de hemel en alles op aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
vorsten en heersers, machten en krachten,
alles is door hem en voor hem geschapen.
17Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.
18Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.
Oorsprong is hij,
eerstgeborene van de doden,
om in alles de eerste te zijn:Mareij Posthouwer-Bakker - 'Universum', allegorische voorstelling over de relatie kerk/wereld in Nederland
19in hem heeft heel de volheid willen wonen
20en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen,
alles op aarde en alles in de hemel,
door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.Meester van de Kanistriptiek - KanistriptiekZuid-Nederland/Noord-Frankrijk - Kruisigingsaltaar uit RiminiNaar Anthonie van Dyck - Gekruisigde ChristusJan (I) Brueghel - Kruisiging

21Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, 22maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. 23Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden.Gerard van Honthorst - De extase van Paulus

Strijd in dienst van Christus

Johannes Petrus van Horstok - Personificatie van de Kerk
Onbekend - Rooms-katholiek Gebedenboekje

24Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus’ lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam, de kerk,Johannes Petrus van Horstok - Personificatie van de Kerk 25waarvan ik de dienaar ben. Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt: 26het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is.Onbekend - Rooms-katholiek Gebedenboekje 27Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister. 28Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. 29Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is.

Kolossenzen 2

Onbekende meester uit Gelre - De Kruisiging

1Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in Laodicea voer, en voor alle anderen die mij nog nooit in levenden lijve hebben gezien. 2Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus, 3in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen.

4Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. 5Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u, en ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is.Onbekende meester uit Gelre - De Kruisiging

Met Christus gestorven en opgewekt uit de dood

Anoniem, Delft - Luiermand met de besnijdenis van Christus
Jasper de Hemeler - Besnijdenis
Adriaen de Vries - Doopvont
Jan van Noordt - Tegenstelling tussen Carnaval en Vasten
Anton Heyboer - Zonder titel

6Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. 7Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. 8Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. 9Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, 10en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. 11In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam.Anoniem, Delft - Luiermand met de besnijdenis van ChristusJasper de Hemeler - Besnijdenis 12Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt.Adriaen de Vries - Doopvont 13U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al uw zonden kwijtschold. 14Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. 15Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.

16Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat.Jan van Noordt - Tegenstelling tussen Carnaval en Vasten 17Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus. 18Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen bedenksels. 19Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, van waaruit God het hele lichaam, door gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden, doet groeien. 20Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft?Religieuze tekens van Anton HeyboerAnton Heyboer - Zonder titel 21‘Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daarvan af’ – 22het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik vergaan. 23Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte godsdienst, zelfvernedering en verachting van het lichaam; het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging.

Kolossenzen 3

Anoniem, Holland - Altaarkast van een passiealtaar

1Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. 2Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. 3U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. 4En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.1. In ChristusAnoniem, Holland - Altaarkast van een passiealtaar

Het nieuwe leven

Hendrik van Wieringen - De geldsugt is een vuijle wortel aller quaden
Bond Tegen Het Vloeken - Verboden te vloeken
Anoniem, Haarlem - De Hollandse apocalyps
G.J. Bunel - Bidprent met het hart van Christus en een pelikaan
Gerrit van Goethem - Calvinistische bijbel

5Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –,Hendrik van Wieringen - De geldsugt is een vuijle wortel aller quaden 6want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn. 7Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, 8maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en schelden.Bond Tegen Het Vloeken - Verboden te vloeken 9Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt 10en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.Anoniem, Haarlem - De Hollandse apocalyps 11Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.Simon Vinkenoog - Gij zult niet doden

12Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. 13Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. 15Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.De pelikaan en het bloed van ChristusG.J. Bunel - Bidprent met het hart van Christus en een pelikaan 16Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.Gerrit van Goethem - Calvinistische bijbel 17Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.

18Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer.Christelijke slaven 19Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. 20Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dat is de wil van de Heer. 21Vaders, vit niet op uw kinderen, want dat maakt ze moedeloos. 22Slaven, gehoorzaam uw aardse meester in alles, niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar oprecht en met ontzag voor de Heer. 23Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, 24want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen – uw meester is Christus! 25Maar iedereen die onrecht doet zal daarvoor boeten, en daarbij wordt geen onderscheid gemaakt.

Kolossenzen 4

Jan Luyken - De gestrenge rechter
Claus Sluter - Portaal van de Abdijkerk Champmol in Dijon

1Meesters, geef uw slaven waar ze recht op hebben en wat redelijk is, want u weet dat ook u een meester hebt, in de hemel.

2Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.Jan Luyken - De gestrenge rechter 3En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangen zit,Claus SluterClaus Sluter - Portaal van de Abdijkerk Champmol in Dijon 4en bid dat ik het mag onthullen zoals het moet. 5Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid, 6en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist.

Groeten

Claes Brouwer - Paulus, Timoteüs en Silas worden in Filippi in de gevangenis opgesloten
Rembrandt - De apostel Paulus zittend aan een schrijftafel
Claes Brouwer - Paulus' arrestatie in Jeruzalem

7Tychikus, onze geliefde broeder, onze trouwe helper en mededienaar van de Heer, zal u alles over mij vertellen. 8Hem stuur ik naar u toe om u over onze omstandigheden in te lichten en om u moed in te spreken, 9samen met Onesimus, onze trouwe en geliefde broeder die een van u is; zij beiden zullen u vertellen hoe het hier gaat.Claes Brouwer - Paulus, Timoteüs en Silas worden in Filippi in de gevangenis opgesloten

10Aristarchus, mijn medegevangene, Barnabas’ neef Marcus (over wie u al instructies hebt gekregen: ontvang hem gastvrij wanneer hij bij u komt) 11en Jezus Justus groeten u; zij zijn de enige Joden die met mij meewerken voor Gods koninkrijk, en ze zijn dan ook een grote troost voor me geweest. 12Epafras, een dienaar van Christus Jezus en een van u, groet u; in al zijn gebeden strijdt hij voor u en bidt hij dat u als volmaakte mensen en met volle overtuiging zult vasthouden aan alles wat God wil.Wim Slenk - Epafras 13Ik kan van hem getuigen dat hij zich erg voor u inspant en ook voor de mensen in Laodicea en Hiërapolis. 14Ook Lucas, onze geliefde arts, en Demas groeten u. 15Wilt u de broeders en zusters in Laodicea groeten, en ook Nymfa en de gemeente die bij haar thuis samenkomt? 16Wanneer deze brief bij u is voorgelezen, moet u ervoor zorgen dat hij ook in de gemeente van Laodicea wordt voorgelezen, en dat u de brief aan hen te lezen krijgt.Rembrandt - De apostel Paulus zittend aan een schrijftafel 17En zeg tegen Archippus: ‘Let erop dat u de taak die u van de Heer hebt ontvangen, ook vervult.’

18Een eigenhandig geschreven groet van mij, Paulus. Denk aan mijn boeien! Genade zij met u.2. Het nieuwe levenClaes Brouwer - Paulus' arrestatie in Jeruzalem