Inhoudsopgave Matteüs Volgende 5 hoofdstukken

Matteüs > Hoofdstuk 1 - 5

Matteüs 1

1Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.De biddende heremietJan Mostaert - De boom van JesseNicolaes Braue - David

2Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers, 3Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram,Jezus' jeugd van geboorte tot doop 4Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, 5Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï, 6Isaï verwekte David, de koning.

David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, 7Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asaf, 8Asaf verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia, 9Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia, 10Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amos, Amos verwekte Josia,Pieter Paul Rubens - Koning Hizkia 11Josia verwekte Jechonja en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap.

12Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiël, Sealtiël verwekte Zerubbabel, 13Zerubbabel verwekte Abiud, Abiud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor, 14Azor verwekte Sadok, Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud, 15Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan verwekte Jakob, 16Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt.Maria in de koranWettelijke afstammingDe wortel JesseGustave de Smet - Henriette, Expressionistisch kinderportret met op de achtergrond Maria met kind.Cesar Boetius van Everdingen - H. Familie

17Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien generaties, van David tot de Babylonische ballingschap veertien generaties, en van de Babylonische ballingschap tot Christus veertien generaties.Meester van Alkmaar - De ontmoeting van Joachim en Anna bij de Gouden PoortMeester van Alkmaar - Het offer van Joachim door de hogepriester geweigerd


18De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest.Hugo van der Goes - gesloten Portinari-altaar, met de Annunciatie 19Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. 20Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest.Maria Boodschap/AnnunciatieJacob Jordaens - De kroning van Jozef en de Heilige Drievuldigheid 21Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’Constant Permeke - het angelus 22Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 23‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’.De gouden Madonna van EssenMaria in de middeleeuwse beeldhouwkunstVermoedelijk Zuid–Duitsland - Madonna van Essen 24Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw,Meester van het Rieden altaarstuk - Bruiloft van de Maagd, van het Rieden altaar 25maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.Jeremias de Decker - Aendacht op den Kersdag des jaers 1659KerstmisHet leven van MariaAnoniem, Zuid Nederlands - KerstwiegMeester van de Magdalena van Mansi - Maria met kindAnoniem Kleef-Gelre - Maria met kindAnoniem Noord-Nederland? of Kleef-Gelre? - Zittende Maria met kindAnoniem Noord-Nederland/Utrecht - Maria met kind (van Ankeveen)

Matteüs 2

De vlucht voor Herodes en Archelaüs

1Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan.Willem Elsschot - Het dwaallichtOnbekend - KindheidsretabelRichard Brakenburgh - DriekoningenfeestHermanus Walstra - Maria met kind en engelenOnbekend - De aanbidding van de wijzenJacob Cornelisz. van Oostsanen - Drieluik met de aanbidding van de magiers, schenkers en Sint Jerome en Catherine; op de achterkant Sint Christopher en AnthonyAnoniem, Zuid Nederlands - Kerststal 2Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’Meester van de Von Groote Aanbidding - Drieluik met de aanbidding der koningen 3Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. 5‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: 6“En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ 7Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was,Onbekend - De Drie Wijzen bezoeken koning HerodesPieter Hendriksz. Schut - De Wijsen wt oosten gekomen, werden van Herodes neerstelijck ondervraeght. 8en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ 9Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was.Onbekend - De wijzen op weg naar BetlehemOnbekend - De koningen op weg naar Betlehem 10Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre.Os en ezelAnoniem Brugs meester - De aanbidding der wijzenAnoniem Brugs meester - De aanbidding der wijzenAnoniem, Zuid Nederlands - Aanbidding der koningenAnoniem, Utrecht - Aanbidding der koningenRosemarijn van der Does de Willebois - Aanbidding der koningenAtelier of omgeving van Frans Francken II - Aanbidding der koningenGeertgen tot Sint Jans - Aanbidding van de magiërsDieric Bouts - De aanbidding der wijzen, vierde paneel uit 'De vier taferelen uit het leven van Maria' 12Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.DriekoningenDe drie koningenDe Napolitaanse kerststal in het CatharijneconventHet visioen van Brigitta van ZwedenAdriaen van Wesel - De ontmoeting van de drie koningenOnbekend - Drie KoningenJan de Bray - De aanbidding van de koningen

13Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: ‘Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.’Vlucht naar EgypteAnoniem, Utrecht - Blaasbalg met de vlucht naar EgypteToegeschreven aan Jacob de Wet (II) - Landschap met vlucht naar EgyptePieter Lastman - Rust tijdens de vlucht naar EgypteJohannes en Lucas van Doetechum - De vlucht naar EgypteJoachim Patinir - Rust tijdens de vlucht naar EgypteGebroeders Van Limburg - De vlucht naar Egypte 14Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte.Snuiven in stijlOnbekend - Rust op de vlucht naar EgypteOnbekend - De vlucht naar EgyptePieter Hendriksz. Schut - Ioseph op 't bevel des Engels, vertreckt met het Kindeken en sijn Moeder na Egypten.Cornelis van Hoek - Snuifdoos: vlucht naar Egypte 15Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’Anoniem Brugs meester - Rust tijdens de vlucht naar EgypteMeester van de Von Groote Aanbidding - Drieluik met de aanbidding der koningenJacob de Wet (I) - De vlucht naar Egypte

16Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen.Brusselse weefkunst voor de Sixtijnse kapelAnoniem, Holland - Biblia Pauperum, p. 7 (g)Cornelis Cornelisz. van Haarlem - De dood van de onschuldige kinderenBrussels tapijtatelier - De moord op de onschuldige kinderenPieter Bruegel de Oudere - Kindermoord te BethlehemMeesters van de donkere ogen - Herodes doodt de onschuldige kinderen 17Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia:Gerard David - De doop van ChristusPieter Paul Rubens - De profeet Jeremia 18‘Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer.’O Kersnacht, schooner dan de dagenVondel - O Kerstnacht, schoner dan de dagen

19Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer. 20De engel zei: ‘Sta op, ga met het kind en zijn moeder naar Israël. Want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven.’Atelier van Dieric Bouts - Maria met kind, gezeten op een zodenbank 21Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder naar Israël.Jaap Mes - Vlucht naar EgypteDries Holthuis - Terugkeer uit Egypte 22Maar toen hij daar hoorde dat Archelaüs zijn vader Herodes had opgevolgd als koning over Judea, durfde hij niet verder te reizen. Na aanwijzingen in een droom week hij uit naar Galilea. 23Hij ging wonen in de stad Nazaret, en zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten: ‘Hij zal Nazoreeër genoemd worden.’Felix Timmermans - Het kindeken Jezus in VlaanderenBloemlezing KerstpoëziePieter Lastman - De kindermoord in BetlehemCornelis Cornelisz. van Haarlem - De kindermoord te Betlehem

Matteüs 3

Optreden van Johannes de Doper

1In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde:Toegeschreven aan Jan Provoost - Johannes de DoperHan Wezelaar - Johannes de Doper als predikerPaul Bril - Landschap met prediking van Johannes en de doop van Christus 2‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’Nicolaes Moeyaert - Johannes predikt in de woestijn 3Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: ‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden.”’JesajaEen roepende in de woestijnPieter Paul Rubens - De profeet Jesaja 4Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing.Elia - Jezus - JohannesFrans Fransen - Puk en Muk door Afrika 5Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe, 6en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden.

7Toen hij zag dat veel Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? 8Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, 9en denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! 10De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.Jan Luyken - De onvruchtbare vijgenboomHendrik van Wieringen - De bijl den Joodsen boom met wortel om zal keeren 11Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; 12hij houdt de wan in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur.’Het kaf van het koren scheidenJohannes de DoperAbraham Bloemaert - De prediking van Johannes de Doper

13Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. 14Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?’ 15Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes ermee in.Onbekend - De doop van Jezus in de Jordaan 16Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde.Van Merian tot theebusjeReinier de Huy - DoopvontMattheüs Merian de Oude - De Doop van Christus volgens MerianPieter Hendriksz. Schut - Grote Schutprent: Christus wordt van Johannes den Dooper gedoopt.Pieter Hendriksz. Schut - Iesus komt van Gahlea na den Iordaen tot Ioannem, om van hem gedoopt te werden.Anoniem, Delft - Theebusje: doop van Christus in de Jordaan 17En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’Dopen in de woestijnOnbekend - Johannes de DoperPieter Coecke van Aelst - GenadestoelPieter Fransz. De Grebber - De doop van Christus

Matteüs 4

Jezus in de woestijn

Meesters van de donkere ogen - Scènes uit het leven van Christus
Ludolf van Saksen - Verzoeking in de woestijn
François Xavier Joseph Jacquin - Portret van een kleine jongen met zijn engelbewaarder

1Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden.Satan 2Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. 3Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’Meesters van de donkere ogen - Scènes uit het leven van Christus 4Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’De mens leeft niet bij brood alleen 5Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. 6Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 7Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 8De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ 10Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ 11Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.1. VoorgeschiedenisLudolf van Saksen - Verzoeking in de woestijnFrançois Xavier Joseph Jacquin - Portret van een kleine jongen met zijn engelbewaarder

Begin van Jezus’ verkondiging

12Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week hij uit naar Galilea.Jezus' optreden in Galilea en zijn reis naar Jeruzalem 13Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. 14Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja: 15‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: 16Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.’ 17Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’

18Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers.Onbekend - Andreas met Andreaskruis en boek 19Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’Adriaen Pietersz. van de Venne: De zielenvisserijAdriaen Pietersz. van de Venne - De zielenvisserij 20Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem.Honderd 'basterde storis' voor een guldenPieter Hendriksz. Schut - Petrus ende Andreas van Iesus geroepen, verlaten de Netten ende volgen hem na.Anoniem, Delft - Schotel: roeping van Petrus en Andreas 21Even verderop zag hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep henJacobus van Looy - De wonderlijke avonturen van ZebedeusRembrandt - De apostel Jakobus de Meerdere 22en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden hem.Een zebedeüs zijnAnoniem Brugs meester - Taferelen uit het leven van Jakobus en JohannesJ.H. Isings - Jezus roept zijn discipelen

23Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.EvangelieSynagoge 24Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden werden bij hem gebracht, en hij genas hen. 25En grote groepen mensen volgden hem, uit Galilea en Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan.

Matteüs 5

Bergrede

Jan van Eyck - Lam Gods
omgeving Jacob de Wet - Bergrede
J.H. Isings - Jezus leert als machthebbende
Herman Walenkamp - Verlichte figuur
Hendrik van Wieringen - De kaars kan op den kandelaar het beste ligten
Maerten de Vos - De kroning van Maria

1Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.Jan van Eyck - Lam Godsomgeving Jacob de Wet - Bergrede 2Hij nam het woord en onderrichtte hen:J.H. Isings - Jezus leert als machthebbende

3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.H.J. Schimmel - Een verwelkte knop
4Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
5Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

11Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.Tom Lanoye - Onze jongens 12Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

13Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.

14Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.Zijn lamp onder de korenmaat zetten 16Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.Herman Walenkamp - Verlichte figuurHendrik van Wieringen - De kaars kan op den kandelaar het beste ligten


17Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 18Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.Geen tittel of jota 19Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.Maerten de Vos - De kroning van Maria 20Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.

21Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: “Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.” 22En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan.Ellen Heijmerikx - Blinde wereldGêne, gênant 23Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, 24laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. 25Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent, anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en word je gevangengezet. 26Ik verzeker je: dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt.

27Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen overspel.” 28En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. 29Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt. 30En als je rechterhand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam naar de Gehenna gaat.

31Er werd gezegd: “Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief meegeven.” 32En ik zeg jullie: ieder die zijn vrouw verstoot, drijft haar tot overspel – tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis; en ook wie trouwt met een verstoten vrouw, pleegt overspel.

33Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd: “Leg geen valse eed af, voor de Heer gedane geloften moeten worden ingelost.” 34En ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren, noch bij de hemel, want dat is de troon van God, 35noch bij de aarde, want dat is zijn voetenbank, noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning; 36zweer evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken. 37Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad.

38Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand voor een tand.” 39En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren.Godfried Bomans - De adder in het grasDe Linker Wang 40Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. 41En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op.Oog om oog, tand om tand 42Geef aan wie iets van je vraagt, en keer je niet af van wie geld van je wil lenen.

43Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.”Je naaste liefhebben als jezelf 44En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, 45alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.Hebt uw vijanden lief 46Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? 47En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? 48Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.De tien geboden door de bijbel heenPaul Claes - De Zoon van de Panter