Inhoudsopgave Nahum

Nahum > Hoofdstuk 1 - 3

Nahum 1

Jan van Schayck - God de Vader
Hendrik van Wieringen - God is aan Isr'el goed, die reine zijn van herten
Palestina na de ballingschap
Hendrik van Wieringen - God zal zijn zweerd en boog en pijl te werk gaan stellen
Verschillende Meesters - Psalm 137
Philips Galle naar Maarten van Heemskerck - De vernietiging van het beeld van Bel

1Profetie over Nineve. Boek van het visioen van Nahum uit Elkos.Nahum


2De HEER is een wrekende God,
hij duldt niemand naast zich.
De HEER is een woedende wreker,
de HEER wreekt zich op zijn tegenstanders,
hij richt zijn toorn op zijn vijanden.
3De HEER is geduldig, maar zeer sterk,
hij laat nooit iets ongestraft.

De HEER gaat zijn weg door storm en wervelwind,
wolken zijn het stof van zijn voeten.Jan van Schayck - God de Vader
4Hij verheft zijn stem tegen de zee en legt haar droog,
de rivieren laat hij verdrogen.
Verwelkt zijn Basan en Karmel,
ook Libanons bloesem – verwelkt.
5Bergen beven voor hem,
heuvels wankelen,
de aarde rijst voor hem op,
de wereld met al haar bewoners.
6Wie houdt zich staande in zijn toorn?
Wie houdt stand in de gloed van zijn woede?
Zijn woede is als een laaiend vuur,
rotsen spatten voor hem uiteen.

7De HEER is goed,
een vesting in tijden van nood,
hij kent wie bij hem schuilen.Hendrik van Wieringen - God is aan Isr'el goed, die reine zijn van herten
8Maar zijn vijanden jaagt hij het duister in,
met een vloedgolf verwoest hij hun stad.
9Wat denken ze tegen hem te ondernemen?
De HEER verijdelt hun plan,
Juda wordt geen tweede keer bedreigd.Palestina na de ballingschap
10Al sluiten ze zich aaneen als een doornhaag,
al zijn ze overmoedig door de drank,
ze worden als droge stoppels verbrand.
11Uit hen is iemand voortgekomen
vol kwade gedachten tegen de HEER,
vol heilloze plannen.Hendrik van Wieringen - God zal zijn zweerd en boog en pijl te werk gaan stellen

12Dit zegt de HEER:
Al zijn ze op volle sterkte en zeer talrijk,
toch worden ze neergemaaid, het is met hen gedaan!
Ik heb je gekweld, Juda,
maar ik zal je niet meer kwellen,
13want nu breek ik zijn juk dat op je schouders ligt,
en je riemen ruk ik los.Het juk verbrekenVerschillende Meesters - Psalm 137
14Over hem heeft de HEER dit beslist:
Jouw naam zal niet voortbestaan,
in je tempels vernietig ik de godenbeelden.
Ik zal een graf voor je delven, verachtelijk ben je.Philips Galle naar Maarten van Heemskerck - De vernietiging van het beeld van Bel

Nahum 2

Hendrik van Wieringen - Hoe lief'lijk op 't gebergt zijn zulker lieden voeten
1Daar, over de bergen,
snelt een boodschapper.
Hij kondigt vrede aan.
Vier de feesten, Juda,
los je geloften in,
want nooit meer trekken schurken door je land,
ze zijn volledig uitgeroeid. Vier uw vierdagenHendrik van Wieringen - Hoe lief'lijk op 't gebergt zijn zulker lieden voeten
2Er is iemand tegen hen opgestaan
die hen uiteen zal drijven.
Bewaak je vesting, Nineve!
Kijk uit over de weg!
Omgord je heupen!
Verzamel al je kracht!
3De HEER herstelt het aanzien van Jakob, van Israël,
door vernielers vernield,
die zijn ranken verwoestten.

Ondergang van Nineve

Claes Brouwer - Judas verovert de vesting van Datema
Verschillende Meesters - Psalm 57
Meesters van Otto van Moerdrecht - Een engel van de HEER elimineert het kamp van de Assyriërs
4De schilden van zijn helden zijn rood gekleurd,
zijn soldaten gaan in purper gekleed.
De wagens die hij opstelt zijn vlammend gepantserd,
de lansen worden gericht.
5Door de straten razen de wagens,
ze jagen voort over de pleinen,
ze zien eruit als fakkels,
als bliksemschichten schieten ze voorbij.
6Hij spoort zijn bevelhebbers aan,
hals over kop gaan zij voort.
Ze snellen naar de stadsmuur,
het stormdak wordt opgesteld,Claes Brouwer - Judas verovert de vesting van Datema
7de sluizen gaan open,
het paleis stort ineen.
8Daar staat hij, hij laat de stad naakt wegvoeren.
Haar slavinnen klagen als duiven,
rouwend slaan ze zich op hun borst.
Een volle vijver zolang het bestond,
nu stroomt hij leeg.
Blijf staan! Blijf staan!
Maar niemand die zich omdraait.
10Roof het zilver, roof het goud!
De schat is onuitputtelijk!
Kostbaarheden zonder tal!
11Verwoesting, woestheid, woestenij:
harten bezwijken, knieën knikken,
heupen beven, gezichten verbleken.

12Wat is er over van het leeuwenhol?
Het was een nest vol jonge leeuwen,
de leeuw, de leeuwin en de welpen
gingen er ongestoord hun gang.
13De leeuw roofde voor zijn welpen,
beet kelen door voor zijn leeuwinnen,
vulde zijn holen met prooi,
zijn legers met buit.Verschillende Meesters - Psalm 57
14Ik zal je straffen – spreekt de HEER van de hemelse machten.
Ik laat je strijdwagens opgaan in rook,
het zwaard zal je dappere leeuwen verslinden,
je prooi vaag ik weg van de aarde,
de stem van je gezanten wordt niet meer gehoord.Meesters van Otto van Moerdrecht - Een engel van de HEER elimineert het kamp van de Assyriërs

Nahum 3

Anoniem, Haarlem - De Hollandse apocalyps
Hesham Nawwar - De Nijl
Onbekend - Robot Sprinkhaan
Maerten de Vos - Sprinkhanen als randversiering
1Wee de bloedstad,
een en al leugen,
vol oorlogsbuit,
het roven houdt niet op.
2Hoor! Knallende zwepen!
Hoor! Daverende wielen!
Dravende paarden,
dansende wagens,
3steigerende ruiters,
vlammende zwaarden,
bliksemende lansen!
Vele doden,
massa’s lichamen,
ontelbare lijken,
je struikelt over de lijken.

4Je gedraagt je als een hoer,
een verleidster ben je, bedreven in toverij,
je verkwanselt volken voor je ontuchtige praktijken,
en stammen voor je toverkunst.Anoniem, Haarlem - De Hollandse apocalyps
5Daarom zal ik je straffen – spreekt de HEER van de hemelse machten.
Ik zal je kleren optillen tot over je gezicht,
je naaktheid aan alle volken tonen,
je schaamte aan alle landen laten zien.
6Ik zal je onder vuil bedelven,
je belachelijk maken,
je te kijk zetten.
7Dan zal ieder die je ziet zich van je afwenden
en zeggen: ‘Nineve is verwoest!’
Wie zal om haar rouwen?
Waar vind ik iemand die je troost?

8Ben jij beter dan Thebe,
aan de armen van de Nijl,
omgeven door water,
met de zee als bescherming,
met als stadswal de zee?Hesham Nawwar - De Nijl
9Nubië en Egypte waren haar steeds weer tot steun,
Put en de Libiërs kwamen haar te hulp.
10Toch moest ook zij in ballingschap,
ook zij werd gevangen en weggevoerd.
Ook haar zuigelingen werden vermorzeld
op iedere hoek van de straat.
Ook om haar aanzienlijken wierp men het lot,
ook haar leiders werden in de boeien geslagen.Kinderen der gevangenis
11Ook jij zult dronken en beneveld raken,
ook jij zult voor de vijand moeten vluchten.

12Je vestingsteden zijn als bomen vol rijpe vijgen:
worden ze geschud, dan vallen ze de eter in de mond.
13Je leger is een stel vrouwen,
de poorten van je land staan wijd open voor je vijanden,
vuur heeft je sluitbalken verteerd.
14Put maar water voor het beleg,
versterk je vestingsteden!
Treed de klei en stamp de leem,
pak de steenvorm!
15Toch zal het vuur je verteren,
het zwaard je verdelgen.
Het zal je opvreten als een zwerm sprinkhanen,
ook al ben je net zo talrijk
en plant je je voort als de bidsprinkhaan.Onbekend - Robot Sprinkhaan
16Bij jou zijn er meer handelaars
dan sterren aan de hemel –
ze ontpoppen zich als sprinkhanen, en vliegen weg.Een moderne sprinkhanenplaag
17Je leiders zijn als bidsprinkhanen,
je ambtenaren als een zwerm vliegen.
Op een koude dag zitten ze op de muren,
maar zodra de zon schijnt vliegen ze weg,
niemand weet waarheen. Waar zijn ze?Maerten de Vos - Sprinkhanen als randversiering
18Je herders slapen, koning van Assyrië,
je leiders zitten stil,
je volk is verstrooid over de bergen
en niemand brengt het bijeen.
19Er is geen verzachting voor je wond,
je letsel is niet te genezen.
Wie hoort wat er met jou gebeurt, klapt in zijn handen,
want wie heeft niet voortdurend geleden onder jouw wreedheid?Onheil voor Nineve, heil voor Juda