Inhoudsopgave Psalmen Volgende 5 psalmen

Psalmen > Psalm 1 - 5

Psalm 1

Haagse Meester - Psalm 1 met o.a. afbeelding van David and Goliat
Hendrik van Wieringen - De Kleine Print-bijbel
Verschillende Meesters - Psalm 1
Claes Jansz. Visscher - Gebed voor de maaltijd
Adriaen Pietersz. van de Venne - De zielenvisserij
Hendrik van Limborch - De weg der goddelozen zal vergaan
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,Bloemlezing poëziePsalm 001 in de berijming van Hasper (1936)De uitslag van de Psalmenwedstrijd (2006)Haagse Meester - Psalm 1 met o.a. afbeelding van David and GoliatHendrik van Wieringen - De Kleine Print-bijbel
2maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.Verschillende Meesters - Psalm 1

3Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.Claes Jansz. Visscher - Gebed voor de maaltijd

4Zo niet de wettelozen!
Zij zijn als kaf
dat verwaait in de wind.Verstuiven als kaf voor de wind

5Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.Bestaan in het gerichtAdriaen Pietersz. van de Venne: De zielenvisserijAdriaen Pietersz. van de Venne - De zielenvisserij
6De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen,
de weg van de wettelozen loopt dood.De derde prijs van de PsalmenwedstrijdHendrik van Limborch - De weg der goddelozen zal vergaan

Psalm 2

Verschillende Meesters - Psalm 2
1Waartoe leidt het woeden van de volken,
het rumoer van de naties? Tot niets.
2De koningen van de aarde komen in verzet,
de wereldmachten spannen samen
tegen de HEER en zijn gezalfde:
3‘Wij moeten hun juk afwerpen,
ons van hun boeien bevrijden.’

4Die in de hemel troont lacht,
de Heer spot met hen.
5Dan spreekt hij tot hen in woede,
en zijn toorn verbijstert hen:
op de Sion, mijn heilige berg.’Verschillende Meesters - Psalm 2

7Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken.
Hij sprak tot mij:
‘Jij bent mijn zoon,
ik heb je vandaag verwekt.
8Vraag het mij
en ik geef je de volken in bezit,
de einden der aarde in eigendom.
9Jij kunt ze breken met een ijzeren staf,
ze stukslaan als een aarden pot.’

10Daarom, koningen, wees verstandig,
wees gewaarschuwd, leiders van de aarde.
11Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag,
breng hem bevend uw hulde.
12Bewijs eer aan zijn zoon met een kus,
anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood,
want bij het geringste ontsteekt hij in toorn.
Gelukkig wie schuilen bij hem.

Psalm 3

Jacob Cornelisz. van Oostsanen - Scènes met David uit het Oude Testament
Jacob Cornelisz. van Oostsanen - David op de vlucht voor Absalom
Len Munnik - Paradiso
Verschillende Meesters - Psalm 3
1Een psalm van David, op de vlucht voor zijn zoon Absalom.Een absalomDavidToen David oud werd, maakte hij psalmenJacob Cornelisz. van Oostsanen - Scènes met David uit het Oude TestamentJacob Cornelisz. van Oostsanen - David op de vlucht voor Absalom

2 HEER, hoe talrijk zijn mijn belagers,
velen vallen mij aan,
3velen zeggen van mij:
‘God zal hem niet redden.’ sela SelaLen Munnik - Paradiso

4U, HEER, bent een schild om mij heen,
u bent mijn eer, u houdt mij staande.
5Roep ik tot de HEER om hulp,
hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. sela

6Ik ga liggen, val in slaap
en word wakker – de HEER beschermt mij.Verschillende Meesters - Psalm 3
7Ik vrees de tienduizenden niet
die mij aan alle kanten omringen.

8Sta op, HEER, en red mij, God,
sla mijn vijanden in het gezicht,
breek de tanden van de wettelozen.
9Bij u, HEER, is redding,
uw zegen rust op uw volk. sela

Psalm 4

Onbekend - Koning David zingt psalmen
Onbekend - 'Gij die mij ruimte geeft...'
Verschillende Meesters - Psalm 4
1Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm van David.Onbekend - Koning David zingt psalmen

2Antwoord mij als ik roep,
God die mij recht doet.
Geef mij ruimte als ik belaagd word,
wees genadig, hoor mijn gebed.Onbekend - 'Gij die mij ruimte geeft...'

3Machtigen, hoe lang nog maakt u mij te schande,
is de schijn u lief, de leugen uw leidraad? sela
4De HEER schenkt zijn gunst aan wie hem trouw is,
de HEER luistert als ik tot hem roep.

5Beef voor hem en zondig niet,
bezin u in de nacht en zwijg. sela
6Breng de juiste offers,
heb vertrouwen in de HEER.

7Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ –
HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
8In u vindt mijn hart meer vreugde
dan zij in hun koren en wijn.Verschillende Meesters - Psalm 4

9In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in,
want u, HEER, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis.

Psalm 5

Anoniem - Bijbelse muziekinstrumenten
Verschillende Meesters - Psalm 5
1Voor de koorleider. Bij het spel op de schalmei. Een psalm van David.Anoniem - Bijbelse muziekinstrumenten

2Hoor mijn woorden, HEER,
sla acht op mijn klagen.
3Luister naar mijn hulpgeroep,
mijn koning en mijn God,
tot u richt ik mijn bede.

4In de morgen, HEER, hoort u mijn stem,
in de morgen wend ik mij tot u en wacht.

5U bent een God die zich niet verheugt in het kwaad,
bij u is de misdaad niet welkom.
6Gewetenlozen houden geen stand
onder de blik van uw ogen.

U haat allen die onrecht doen,
7leugenaars richt u te gronde.
U verafschuwt, HEER,
wie bedriegt en bloed vergiet.

8Maar ik mag door uw grote liefde uw huis binnengaan,
van ontzag vervuld mij buigen naar uw heilige tempel.
9Leid mij langs mijn belagers, HEER, door uw gerechtigheid,
maak effen de weg die u mij wijst.

10Onwaarheid komt uit hun mond,
onheil huist in hun hart,
een open graf is hun keel,
gespleten is hun tong.

11Laat hen boeten, God,
laat hen in hun eigen valkuil lopen.
Verstoot hen om hun grote wandaden,
want ze zijn opstandig tegen u.

12Er is vreugde bij allen die schuilen bij u,
eeuwige jubel omdat u hen beschermt,
wie uw naam beminnen juichen u toe!Verschillende Meesters - Psalm 5
13U zegent de rechtvaardigen, HEER,
als een schild beschut hen uw genade.