Inhoudsopgave Romeinen Volgende 5 hoofdstukken

Romeinen > Hoofdstuk 1 - 5

Romeinen 1

school van Rembrandt - Paulus
Jan Mostaert - De boom van Jesse
Meester Croesinck - Drie-eenheid met engelen
Jan Swart van Groningen - De apostel Paulus
Etalage van een winkel in Etten-Leur met heiligenbeeldjes
Emden - Kerkboekje met Mozes, Aäron en de vier evangelisten

1Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen,Paulusschool van Rembrandt - Paulus 2dat al bij monde van zijn profeten in de heilige geschriften is beloofd: 3het evangelie over zijn Zoon, een mens voortgekomen uit het nageslacht van David,De wortel JesseJan Mostaert - De boom van Jesse 4aangewezen als Zoon van God en door de heilige Geest bekleed met macht toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood.Meester Croesinck - Drie-eenheid met engelen 5Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van hem aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen –Jan Swart van Groningen - De apostel Paulus 6ook aan u, die geroepen bent door Jezus Christus. 7Aan allen in Rome, geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.Etalage van een winkel in Etten-Leur met heiligenbeeldjes


8Allereerst dank ik door Jezus Christus mijn God voor u allen, omdat er in de hele wereld over uw geloof gesproken wordt. 9God, die ik door de verkondiging van het evangelie over zijn Zoon vol overgave dien, is mijn getuige dat ik u onophoudelijk in mijn gebeden noem. 10En altijd vraag ik dan of God mij de gelegenheid wil geven eindelijk naar u toe te komen. 11Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, 12of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne. 13U moest eens weten, broeders en zusters, hoe vaak ik me heb voorgenomen naar u toe te komen, om net als bij de andere volken ook bij u vruchtbaar werk te doen. Maar ik was tot nu toe steeds verhinderd. 14Ik sta ten dienste van alle volken: van beschaafde en niet beschaafde, geletterde en ongeletterde, 15en daarom is het mijn wens het evangelie ook aan u in Rome te verkondigen.Emden - Kerkboekje met Mozes, Aäron en de vier evangelisten

God veroordeelt kwaad en onrecht

Anoniem, Zuid Nederlands - De Kerk in verzoeking gebracht
Toegeschreven aan Marinus van Reymerswale - De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester
Meesters van Otto van Moerdrecht - De schepping
Jheronimus Bosch - De tuin der lusten (detail van het Middenpaneel)
BIO: David Teniers (II) - Een dwaas
Jan Toorop - De Zang der Tijden

16Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. 17In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’Anoniem, Zuid Nederlands - De Kerk in verzoeking gebracht 18En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen.Ellen Heijmerikx - Blinde wereldToegeschreven aan Marinus van Reymerswale - De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester 19Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. 20Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn,Meesters van Otto van Moerdrecht - De schepping 21want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. 22Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaasJheronimus Bosch - De tuin der lusten (detail van het Middenpaneel)BIO: David Teniers (II) - Een dwaas 23en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. 24Daarom heeft God hen in hun lage begeerten uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam onteren. 25Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen.Amen, iets beamen, ja en amen zeggen 26Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, 27en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald.Homoseksualiteit in de bijbel 28Omdat ze het beneden hun waardigheid achtten God te erkennen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is. 29Ze zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig en slecht. Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig en twistziek, doortrapt en kwaadaardig. Ze roddelen 30en spreken kwaad, haten God, zijn hoogmoedig, trots en verwaand. Ze zijn vindingrijk in het kwaad, tonen geen ontzag voor hun ouders, 31zijn kortzichtig en trouweloos, zonder liefde en onbarmhartig. 32En hoewel ze het vonnis van God kennen en weten dat mensen die dergelijke dingen doen de dood verdienen, doen ze dit alles toch. Sterker nog, ze juichen het zelfs toe dat anderen het ook doen.Ellen Heijmerikx - Blinde wereldJan Toorop - De Zang der Tijden

Romeinen 2

Jheronimus Bosch - De zeven hoofdzonden en de vier uitersten
Meesters van de donkere ogen - Het Laatste Oordeel
Jheronimus Bosch - Drieluik van het Laatste Oordeel
Pieter Pourbus - Het Laatste Oordeel
Anthonie Blocklandt - De vier evangelisten

1Natuurlijk, u veroordeelt dit alles. Maar u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf, want de dingen die u veroordeelt doet u zelf ook.De zeven hoofdzonden en de vier uiterstenOordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordeJheronimus Bosch - De zeven hoofdzonden en de vier uitersten 2Wij weten dat God hen die dergelijke dingen doen terecht veroordeelt. 3Of denkt u soms dat u, die zelf doet wat u in anderen veroordeelt, de straf van God kunt ontlopen? 4Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid, en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen? 5Doordat u zo hardleers bent en niet tot inkeer wilt komen, maakt u dat de straf waartoe God u veroordeelt op de dag dat hij zijn rechtvaardig vonnis uitspreekt en uitvoert, alleen maar zwaarder wordt.Meesters van de donkere ogen - Het Laatste Oordeel 6God beloont ieder mens naar zijn daden. 7Aan wie het goede doet en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven.Jheronimus Bosch - Drieluik van het Laatste Oordeel 8Maar wie handelt uit geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedigt en zich laat leiden door onrecht, straft hij met zijn toorn en woede. 9Iedereen die het slechte doet wacht leed en ellende, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. 10Iedereen die het goede doet wacht glorie, eer en vrede, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. 11God maakt geen onderscheid.

12Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de wet verloren gaan; en allen die gezondigd hebben terwijl ze de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld. 13Niet wie de wet slechts aanhoort zal voor God rechtvaardig zijn, maar wie de wet naleeft. 14Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. 15Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. 16Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is.Pieter Pourbus - Het Laatste OordeelAnthonie Blocklandt - De vier evangelisten

De Joden en de wet

Maerten de Vos - Mozes met de tafelen der wet temidden van de Israelieten
Jan Luyken - De blinde leidt de blinde
Bernard Picart - Tonen der Wet
Onbekend - Antiochus Epifanes ontwijdt het altaar
Onbekend - Besnijdenisinstrumenten en speldenkussen met 'mazal tov'

17En u die uzelf een Jood noemt, op de wet vertrouwt en u op God laat voorstaan; 18u die zijn wil kent en zo uitstekend weet waar het op aankomt, omdat u wordt onderwezen door de wet;Maerten de Vos - Mozes met de tafelen der wet temidden van de Israelieten 19u die ervan overtuigd bent dat u zelf een leidsman van blinden bent, een licht voor hen die in het duister zijn,Jan Luyken en de prentbijbelJan Luyken - De blinde leidt de blinde 20een opvoeder van onverstandigen, een leraar van onwetenden, omdat u in de wet de belichaming van de kennis en de waarheid hebt –Bernard Picart - Tonen der Wet 21u die anderen onderwijst, onderwijst u uzelf eigenlijk wel? U zegt dat men niet stelen mag, maar steelt u niet zelf? 22U zegt dat men geen overspel mag plegen, maar pleegt u zelf geen overspel? U verafschuwt afgodsbeelden, maar pleegt u zelf geen heiligschennis?Onbekend - Antiochus Epifanes ontwijdt het altaar 23U laat u voorstaan op de wet, maar onteert God door de wet te overtreden, 24want er staat geschreven: ‘Door uw toedoen wordt de naam van God onder de volken gelasterd.’ 25Dat u besneden bent strekt u weliswaar tot voordeel wanneer u de wet naleeft, maar wanneer u de wet overtreedt bent u toch in wezen onbesneden. 26En wanneer iemand die niet besneden is de voorschriften van de wet in acht neemt, zal hij dan door God niet als besneden worden beschouwd? 27Wie onbesneden is gebleven maar zich aan de wet houdt, zal zijn oordeel vellen over u die, ook al hebt u de wet op schrift en bent u besneden, de wet overtreedt.Naar de letter 28Jood is men niet door zijn uiterlijk, en de besnijdenis is geen lichamelijke besnijdenis.Onbekend - Besnijdenisinstrumenten en speldenkussen met 'mazal tov' 29Jood is men door zijn innerlijk, en de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis. Het is het werk van de Geest, niet een voorschrift uit de wet, dus wie innerlijk een Jood is, ontvangt geen lof van mensen maar van God.

Romeinen 3

Brussels tapijtatelier - Tapijt met Gods verbond met Noach
Hendrik van Wieringen - Der Vroomen Trou Verbond zal zeer begunstigt wezen

1Wat hebben de Joden dan nog voor op anderen? Heeft het enig nut dat men besneden is? 2Zeer zeker, en in ieder opzicht. In de eerste plaats zijn het de Joden aan wie God zijn woord heeft toevertrouwd.Brussels tapijtatelier - Tapijt met Gods verbond met Noach 3Maar wat is daarvan de zin? Wanneer sommigen van hen God ontrouw zijn geworden, zal dat dan geen einde maken aan Gods trouw?Hendrik van Wieringen - Der Vroomen Trou Verbond zal zeer begunstigt wezen 4Natuurlijk niet. Ieder mens is onbetrouwbaar, maar God is betrouwbaar, zoals ook geschreven staat: ‘U blijkt rechtvaardig wanneer u rechtspreekt, u overwint wanneer u vonnist.’ 5Maar wanneer het onrecht dat wij doen bewijst dat God rechtvaardig is, is het dan niet zo – ik redeneer nu zoals anderen zouden doen – dat God onrechtvaardig is wanneer hij ons toch nog veroordeelt? 6Dat in geen geval. Hoe kan God anders rechter van de wereld zijn?Rechters 7Maar wanneer door mijn onbetrouwbaarheid Gods trouw alleen maar toeneemt en daardoor ook zijn eer, waarom word ik dan toch nog als een zondaar veroordeeld? 8Kunnen we niet beter het kwade doen, opdat het goede eruit voortkomt? Er wordt gezegd dat wij dat beweren, maar wie ons zo belastert zal zijn gerechte straf niet ontlopen.

9Wat betekent dit alles? Zijn we als Joden nu bevoordeeld? Niet in alle opzichten, want ik heb immers al heel duidelijk gemaakt dat allen, zowel de Joden als de andere volken, in de macht van de zonde zijn. 10Zo staat er ook geschreven:

‘Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één,
11er is geen mens verstandig,
er is geen mens die God zoekt.
12Allen hebben ze zich afgewend,
heel de mensheid is verdorven.
Er is geen mens die nog het goede doet,
er is er zelfs niet één.
13Hun keel is een open graf,
hun tong is bedrieglijk,
achter hun lippen schuilt het gif van een adder,
14hun mond is vol vervloeking en venijn.
15Ze haasten zich om bloed te vergieten,
16brengen ellende en vernietiging.
17De weg van de vrede kennen ze niet,
18angst voor God kennen ze niet.’

19Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degenen spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God. 20Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen.

Rechtvaardig voor God door het geloof in Jezus Christus

Jacob Cornelisz. van Oostsanen - Scènes uit het Oude Testament
Onbekend - Geloof
Anoniem, Zuid Nederlands - Intrede van een gelukzalige in de hemel

21Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar:Jacob Cornelisz. van Oostsanen - Scènes uit het Oude Testament 22God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid.Onbekend - Geloof 23Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God;Redder 24en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.Anoniem, Zuid Nederlands - Intrede van een gelukzalige in de hemel 25-26Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft.

27Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. En door welke wet komt dat? Door de wet die eist dat u hem naleeft? Nee, door de wet die eist dat u gelooft. 28Ik heb u er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door te geloven, en niet door de wet na te leven. 29Is God soms alleen de God van de Joden en niet die van de heidenen? Zeker ook die van de heidenen, 30want er is maar één God, en hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof als rechtvaardigen aannemen. 31Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Integendeel, wij bevestigen de wet juist.P. Chatelion Counet - Paulus

Romeinen 4

Abraham

Jacob Cornelisz. van Oostsanen - Scènes uit het Oude Testament
Meester van Catharina van Kleve - David speelt de harp
Dirck Jacobsz Vellert - Het verbond van God met Abraham
Nicolaes Moeyaert - God verschijnt aan Abraham bij diens aankomst in Sichem, met portret van Claes Moeyaert
Jan Schoonhoven - Abraham
Anoniem, Haarlem - De Hollandse apocalyps

1Wat moeten wij nu zeggen over onze stamvader Abraham? 2Indien hij als een rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond van zijn daden, dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan. Maar niet tegenover God, 3want wat zegt de Schrift? ‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.’ 4Iemand die zijn loon verdient, krijgt het niet als een gunst maar als een recht. 5Maar iemand zonder verdienste, die echter vertrouwt op hem die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard. 6Zo prijst ook David de mens gelukkig die door God rechtvaardig wordt verklaard zonder dat hij enige verdienste heeft:Jacob Cornelisz. van Oostsanen - Scènes uit het Oude TestamentMeester van Catharina van Kleve - David speelt de harp 7‘Gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven, wiens zonden zijn bedekt; 8gelukkig is de mens wiens zonden de Heer niet telt.’ 9Prijzen deze woorden een besneden of een onbesneden mens gelukkig? We zagen al dat Abrahams vertrouwen hem werd toegerekend als een daad van gerechtigheid.Dirck Jacobsz Vellert - Het verbond van God met Abraham 10Maar wanneer gebeurde dat? Toen hij al besneden was of daarvoor? Het laatste, toen hij nog niet besneden was.Nicolaes Moeyaert - God verschijnt aan Abraham bij diens aankomst in Sichem, met portret van Claes Moeyaert 11De besnijdenis ontving hij later als een bezegeling en teken dat hij als onbesnedene rechtvaardig was omdat hij op God vertrouwde. Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen die geloven, zodat ook zij als rechtvaardigen konden worden aangenomen. 12En hij werd eveneens de vader van hen die besneden zijn, althans van hen die zich niet alleen hebben laten besnijden maar ook onze vader Abraham volgen in het geloof dat hij als onbesnedene bezat.Besnijdenis 13Immers, niet door de wet ontvingen Abraham en zijn nageslacht de belofte dat ze de wereld in bezit zouden krijgen, maar door de gerechtigheid die het geloof schenkt. 14Als men op grond van de wet erfgenaam zou zijn, zou het geloof zijn betekenis hebben verloren en de belofte zijn ontkracht. 15De wet maakt namelijk alleen dat God straft, want zonder wet is er ook geen overtreding. 16Maar de belofte had alles te maken met vertrouwen omdat ze een gave van God moest zijn, want alleen zo kon ze voor heel het nageslacht blijven gelden. Niet alleen voor wie de wet heeft, maar ook voor wie op God vertrouwt zoals Abraham, die de vader van ons allen is. 17Er staat immers geschreven: ‘Ik heb je een vader van vele volken gemaakt.’ En hij is dit ten overstaan van God, op wie hij vertrouwde, die de doden levend maakt en in het leven roept wat niet bestaat. 18Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden, zoals hem was beloofd: ‘Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn.’ 19En zijn geloof verzwakte niet toen hij, ongeveer honderd jaar oud, besefte dat zijn krachten hem hadden verlaten en Sara niet langer vruchtbaar was. 20Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God.AbrahamJan Schoonhoven - Abraham 21Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd, 22en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. 23En dit is niet alleen voor hem geschreven, 24maar ook voor ons, want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen omdat we geloven in hem die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft opgewekt: 25hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging.1. Rechtvaardig door het geloofAnoniem, Haarlem - De Hollandse apocalyps

Romeinen 5

Leven in vrede met God

Hendrik van Wieringen - Wel zalig, die genaa in 's Heeren oog ontfangen
Noord Nederlands - Boerenechtpaar voor de haard
Lambertus T.C. Lourijsen - Eerste statie kruisweg: Jezus wordt ter dood veroordeeld
Pieter Coecke van Aelst - Drieluik met in het midden de kruisiging, op de linkervleugel Adam en Eva en op de rechtervleugel het offer van Abraham
Len Munnik - De tuin
Hugo van der Goes - Diptiek van Wenen (linkerluik: De zondeval)
Meesters van de donkere ogen - Genadestoel met engelen

1Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. 2Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. 3En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt,Hendrik van Wieringen - Wel zalig, die genaa in 's Heeren oog ontfangen 4volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. 5Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.Noord Nederlands - Boerenechtpaar voor de haard 6Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. 7Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. 8Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 9Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld.RedderLambertus T.C. Lourijsen - Eerste statie kruisweg: Jezus wordt ter dood veroordeeld 10Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. 11En meer nog, dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend.

12Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd.Adam-Christus 13Er was al zonde in de wereld voordat de wet er was; alleen, zonder wet wordt er van de zonde geen rekening bijgehouden. 14Toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes over alle mensen, ook al begingen ze met hun zonden niet dezelfde overtreding als Adam. Nu is Adam de voorafbeelding van hem die komen zou.Pieter Coecke van Aelst - Drieluik met in het midden de kruisiging, op de linkervleugel Adam en Eva en op de rechtervleugel het offer van AbrahamLen Munnik - De tuin 15Maar de genade gaat zijn overtreding verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. 16Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven, want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid. 17Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo’n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus. 18Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. 19Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. 20En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen; maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger.Hugo van der Goes - Diptiek van Wenen (linkerluik: De zondeval) 21Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer.Meesters van de donkere ogen - Genadestoel met engelen