Inhoudsopgave Sefanja

Sefanja > Hoofdstuk 1 - 3

Sefanja 1

Anoniem, Zuid Nederlands, Brussel - Zittende profeet met schriftrol

1Dit zijn de woorden die de HEER richtte tot Sefanja, de zoon van Kusi, de zoon van Gedalja, de zoon van Amarja, de zoon van Hizkia, toen Josia, de zoon van Amon, in Juda regeerde.SefanjaJosiaAnoniem, Zuid Nederlands, Brussel - Zittende profeet met schriftrol

De dag van de HEER

Hendrik van Limborch - De weg der goddelozen zal vergaan
Meesters van de donkere ogen - Het Laatste Oordeel
Onbekend - Man met trompet
Willem van Mieris - De trompetter
Jheronimus Bosch - Drieluik van het Laatste Oordeel

2Alles zal ik van de aardbodem wegvagen – spreekt de HEER. 3Mens en dier zal ik wegvagen. Ik zal de vogels aan de hemel wegvagen en de vissen in de zee, alles wat de zondaars ten val heeft gebracht. En ik laat de mensen van de aardbodem verdwijnen – spreekt de HEER. 4Ik zal mijn hand naar Juda en de inwoners van Jeruzalem uitstrekken. Daar zal ik de Baäls, de afgodendienaars en de priesters vernietigen.Baäl 5Ik zal wegvagen wie op het dak knielt voor het sterrenleger aan de hemel, wie knielt voor de HEER en trouw aan hem zweert, maar tegelijk ook aan Milkom. 6Ik zal vernietigen wie de HEER de rug toekeert, hem niet zoekt en hem niet raadpleegt.Hendrik van Limborch - De weg der goddelozen zal vergaan


7Wees stil voor God, de HEER,
de dag van de HEER is nabij!
De HEER zal een offermaaltijd houden
en zijn genodigden heiligen.De dag van de Heer
8Op de dag van die maaltijd
zal ik de leiders en de koningszonen straffen,
en al wie zich hult in uitheemse kledij.
9Op die dag zal ik straffen wie over de drempel springt,
wie het huis van zijn heer vult met geweld en bedrog.
10Op die dag – spreekt de HEER –
klinkt er geschreeuw uit de Vispoort,
gehuil uit de nieuwe stad,
en heerst er verslagenheid in de heuvels.
11Huil, bewoners van de Vijzelbuurt:
de handelaars zijn omgekomen,
de geldwegers zijn uitgeroeid.
12Dan doorzoek ik Jeruzalem met lampen,
straf ik hen die zich aan wijn te buiten gaan en denken:
De HEER doet geen goed en geen kwaad.
13Hun bezittingen worden buitgemaakt,
hun huizen verwoest.
Ze zullen huizen bouwen maar er niet in wonen,
wijngaarden planten maar de wijn niet drinken.

14De grote dag van de HEER is nabij,
hij is nabij en komt zeer snel.
Hoor! De dag van de HEER!
Zelfs de dappersten schreeuwen het uit!De dag van de Heer
15Die dag zal een dag zijn van razernij,
een dag van angst en benauwdheid,
een dag van rampspoed en onheil,
een dag van duisternis en donkerheid,
een dag van dreigende, donkere wolken,Meesters van de donkere ogen - Het Laatste Oordeel
16een dag van hoorngeschal en krijgsgeschreeuw
tegen de vestingsteden en hun hoge torens.Onbekend - Man met trompetWillem van Mieris - De trompetter

17Ik zal de mensen angst aanjagen,
ze zullen rondlopen als blinden,
want ze hebben tegen de HEER gezondigd.
Hun bloed wordt vergoten als was het maar stof,
hun vlees zal tot straatvuil vergaan.Jheronimus Bosch - Drieluik van het Laatste Oordeel
18Goud noch zilver kan hen redden
als de toorn van de HEER hen treft,
als het vuur van zijn woede de aarde verteert
en hij al haar bewoners een gruwelijk einde bereidt.

Sefanja 2

Jacob de Gheyn (II) - Vanitasallegorie Servare modum, finemque tueri, naturamque sequi

1Kom tot jezelf en kom samen, schaamteloos volk, 2voordat mijn besluit gestalte krijgt – een dag verwaait als kaf –, voordat de brandende toorn van de HEER zich tegen je keert, voordat de dag van de toorn van de HEER zich tegen je keert. 3Zoek de HEER, allen in het land die nederig zijn en naar zijn wetten leven, zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid: misschien blijven jullie dan gespaard op de dag van de toorn van de HEER.Jacob de Gheyn (II) - Vanitasallegorie Servare modum, finemque tueri, naturamque sequi

Profetie over de omringende volken

Palestina na de ballingschap
Wilhelmus Sanson - Het heilige land
Onbekend - Nubische vrouwfiguur
Woestijn

4Gaza zal verlaten zijn, Askelon een woestenij, Asdod wordt midden op de dag ontvolkt, Ekron ontworteld. 5Wee jullie, bewoners van de kustvlakte, Kretenzers! De HEER richt zich tegen jou, Kanaän, land van de Filistijnen! Ik zal je te gronde richten, met al je bewoners. 6De kustvlakte wordt grasland, met weidegrond voor herders en kooien voor schapen en geiten. 7Het gebied zal toevallen aan wie er van Juda overblijven. Zij zullen daar weiden en ’s avonds rusten in de huizen van Askelon, want de HEER, hun God, zal naar hen omzien en hun lot ten goede keren.Palestina na de ballingschap


8Ik heb de hoon van Moab gehoord en de spot van Ammon, ik heb gehoord hoe ze mijn volk hoonden en zijn gebied bedreigden.Wilhelmus Sanson - Het heilige land 9Daarom, zo waar ik leef – spreekt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël – zal Moab worden als Sodom en Ammon als Gomorra: een distelveld, een zoutput, voor altijd een woestenij. Wat er nog over is van mijn volk zal ze plunderen, wat er van mijn natie nog rest zal ze in bezit nemen. 10Dat is het loon voor de hoogmoed waarmee ze het volk van de HEER van de hemelse machten hebben gehoond en bedreigd! 11De HEER zal ze ontzag inboezemen, hij zal alle goden van de aarde doen verschrompelen. Aan alle kusten zal men voor hem knielen, ieder in zijn eigen land.


12Nubiërs, jullie worden door mijn zwaard doorboord!Onbekend - Nubische vrouwfiguur


13Hij zal zijn hand uitstrekken naar het noorden,
Assyrië te gronde richten,
Nineve tot een wildernis maken,
dor als een woestijn.Woestijn
14Kudden zullen er een rustplaats vinden,
allerlei dieren zullen er samentroepen,
uilen en stekelvarkens zullen zich nestelen tussen de zuilen.
Hoor hoe het huilt door de vensters,
puin ligt op de drempels, het cederhout is losgerukt.
15Dat is er over van die vrolijke stad,
de stad die zo onbezorgd leefde,
die dacht: Ik, en ik alleen!
Ach, wat een wildernis is ze geworden,
een rustplaats voor wilde dieren.
Wie er voorbij komt sist tussen zijn tanden
en gebaart vol afschuw met zijn hand.Aanfluiting

Sefanja 3

Profetie over Jeruzalem

Hendrik van Wieringen - Mijn haters zijn als leeuwen en als stooke branders
Lambert Jacobsz. - De ongehoorzame profeet
Anoniem, Haarlem - De Hollandse apocalyps
Carolus Allard - Nieuwe kaart van het beloofde land en de heilige stad Jeruzalem
Petrus Schenk en Gerardus Valk - Egypte
Jan (I) Voerman - De Rouwdagen
1Wee de opstandige, bezoedelde, gewelddadige stad!
2Ze luistert naar niemand,
neemt geen terechtwijzing aan,
vertrouwt niet op de HEER,
wendt zich niet tot haar God.
3Haar leiders zijn brullende leeuwen,
haar rechters wolven in de avond
die ’s ochtends niets meer te kluiven hebben.Een briesende leeuwHendrik van Wieringen - Mijn haters zijn als leeuwen en als stooke branders
4Haar profeten zijn gewetenloze bedriegers,
haar priesters ontwijden wat heilig is
en doen de wet geweld aan.Lambert Jacobsz. - De ongehoorzame profeet
5Maar de HEER is in haar midden, hij is rechtvaardig,
hij doet geen onrecht.
Iedere ochtend wanneer het licht wordt
spreekt hij recht, en nooit ontbreekt hij.
Maar wie onrecht doet, kent geen schaamte.Jacobus Koelman - De Vruchteloose Bid-dagen van Nederlandt

6Volken heb ik uitgeroeid,
hun torens vernield,
hun straten verwoest,
niemand kan er door.
Hun steden zijn vernietigd,
geen mens kan er meer wonen.
7Ik zei: ‘Heb toch ontzag voor mij,
laat je door mij vermanen.’
Dan zou haar woonplaats niet vernietigd zijn,
dan had ik haar niet hoeven te straffen.
Maar nee, ze deden telkens weer de schandelijkste dingen.
8Wacht maar – spreekt de HEER –,
wacht op de dag dat ik mijn buit kom halen.
Ik heb besloten volken te verzamelen
en koninkrijken bijeen te halen,
en mijn toorn, mijn laaiende woede over ze uit te storten.
Door het vuur van mijn woede vergaat heel de aarde.Anoniem, Haarlem - De Hollandse apocalypsCarolus Allard - Nieuwe kaart van het beloofde land en de heilige stad Jeruzalem

9Dan zal ik de lippen van de volken rein maken,
zij zullen de naam van de HEER aanroepen,
ze zullen hem dienen, zij aan zij.
10Van over de rivieren van Nubië
zullen zij die ik verstrooid heb
mij komen vereren
en mij hun offergaven brengen.Petrus Schenk en Gerardus Valk - Egypte
11Op die dag hoef je je niet meer te schamen
voor alle daden waarmee je tegen mij in opstand kwam.
Wie van overmoed vrolijk is laat ik uit je midden verdwijnen,
op mijn heilige berg zul je niet meer hoogmoedig zijn.
12Ik zal een arm en zwak volk binnen je muren achterlaten
dat in de naam van de HEER een toevlucht vindt.
13Wie er van Israël overblijven, zullen niet langer onrecht doen,
ze zullen geen leugens spreken,
uit hun mond zal geen bedrieglijke taal meer klinken.
Ze zullen weiden en rustig liggen, en niemand die ze stoort.

14Jubel, vrouwe Sion,
zing van vreugde, Israël,
juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem!
15De HEER heeft het vonnis over jou tenietgedaan
en je vijand verdreven.
De HEER, de koning van Israël, is in je midden,
je hebt geen kwaad meer te vrezen.
16Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen:
‘Wees niet bang, Sion!
Laat de moed niet zinken!’
17De HEER, je God, zal in je midden zijn,
hij is de held die je bevrijdt.
Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou,
in zijn liefde zal hij zwijgen,
in zijn vreugde zal hij over je jubelen.
18Alle treurenden zal ik bijeenbrengen,
verzamelen wie op je feesten moesten ontbreken.
Hun vernedering drukte zwaar op de stad.Jan (I) Voerman - De Rouwdagen
19In die tijd zal ik afrekenen met je verdrukkers,
de kreupelen zal ik redden,
de verstrooiden bijeenbrengen.
En hen die in de hele wereld werden veracht
zal ik met eer en roem overladen.
20In die tijd breng ik jullie terug.
Ik zal jullie verzamelen,
je zult met eer en roem overladen worden
door alle volken op aarde.
Met eigen ogen zullen jullie zien hoe ik je lot ten goede keer
– zegt de HEER.Oordeel over Juda en de volkenChokma als kinderspelRob Schouten - Geen adventist