Inhoudsopgave 1 Timoteüs Volgende 5 hoofdstukken

1 Timoteüs > Hoofdstuk 1 - 5

1 Timoteüs 1

Rembrandt - Een oude man als de apostel Paulus
Haagse Meester - Brief van Paulus aan Timoteüs
school van Rembrandt - Paulus
Bijbelmeesters van de Eerste Generatie - Paulus en Timoteüs van Efeze

1Van Paulus, apostel van Christus Jezus in opdracht van God, onze redder, en van Christus Jezus, onze hoop.De pastorale brievenRedderPaulusRembrandt - Een oude man als de apostel PaulusHaagse Meester - Brief van Paulus aan Timoteüsschool van Rembrandt - Paulus 2Aan Timoteüs, mijn waarachtig kind in het geloof. Genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader, en Christus Jezus, onze Heer!TimoteüsBijbelmeesters van de Eerste Generatie - Paulus en Timoteüs van Efeze

Opdracht aan Timoteüs

3Toen ik naar Macedonië vertrok, heb ik je gevraagd in Efeze te blijven. Je moet voorkomen dat bepaalde mensen daar een afwijkende leer onderwijzen 4en zich verdiepen in verzinsels en eindeloze geslachtsregisters. Die leiden meer tot speculaties dan tot de vervulling van de taak die God met het geloof gegeven heeft. 5Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof.Het Pericopenboek van 1836 6Sommigen hebben zich daarvan afgewend en zijn vervallen tot zinloos gepraat. 7Zij willen de wet van God onderwijzen, maar weten niet wat ze zeggen en begrijpen niets van wat ze zo stellig beweren. 8Wij daarentegen weten dat de wet goed is als hij op de juiste wijze gebruikt wordt. 9We weten ook dat de wet er niet is voor de rechtvaardige, maar voor wie zich aan wet of gezag niet stoort, voor goddelozen en zondaars, die alles wat heilig is verachten en ontwijden, die hun eigen vader of moeder doden, voor moordenaars, 10ontuchtplegers, knapenschenders, slavenhandelaars, leugenaars en plegers van meineed. De wet is er voor alles wat indruist tegen de heilzame leer,Homoseksualiteit in de bijbel 11die in overeenstemming is met het evangelie dat mij is toevertrouwd, het evangelie over de majesteit van de gelukzalige God. 12Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd hem te dienen, 13hoewel ik hem vroeger heb bespot, vervolgd en beschimpt. Toch heeft hij zich over mij ontfermd, omdat ik door mijn ongeloof niet wist wat ik deed. 14Onze Heer heeft mij zijn genade in overvloed geschonken, evenals het geloof en de liefde die we in Christus Jezus bezitten. 15Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming: Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Ik was de eerste, 16en juist over mij heeft Christus Jezus zich ontfermd; ik was de eerste aan wie hij zijn grote geduld toonde, zodat ik een voorbeeld werd voor allen die in hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen. 17Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. Amen.Amen, iets beamen, ja en amen zeggen

18Timoteüs, mijn kind, ik vertrouw je deze opdracht toe op grond van de profetische woorden die destijds over jou zijn uitgesproken. Laten die je tot steun zijn in de goede strijd die je, 19toegerust met geloof en een zuiver geweten, moet voeren. Doordat sommigen hun geweten hebben verloochend, heeft hun geloof schipbreuk geleden. 20Onder hen bevinden zich Hymeneüs en Alexander, die ik aan Satan heb overgeleverd om hun te leren dat ze God niet moeten lasteren.

1 Timoteüs 2

Aanwijzingen voor de gemeente

1Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. 2Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid.Herman Jansz. Muller naar Maarten van Heemskerck - De drie christelijke helden: Arthur, Karel de Grote en Godfried van Bouillon 3Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, 4die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. 5Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, 6die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. 7Om dit te verkondigen ben ik als apostel aangesteld. Ik spreek de waarheid, ik lieg niet – ik ben aangesteld als leraar voor de heidenen om hun het geloof en de waarheid te onderwijzen.Rembrandt - Zelfportret als apostel Paulus

8Ik wil dat bij iedere samenkomst de mannen met geheven handen bidden, vol toewijding, zonder wrok of onenigheid.Rome? - Biddende man uit Sumerië 9Ook wil ik dat de vrouwen zich waardig, sober en ingetogen kleden. Ze moeten niet opvallen door een opzichtige haardracht, dure kleding, goud of parels,Jacob Cats - Sinne- en minnebeeldenOnbekend - Beeldje van aurifries met H. Paulus 10maar door goede daden, zoals gepast is voor vrouwen die zeggen dat ze God vereren.Noord Nederlands - Fragment van een borduurwerk met de Heilige Paulus 11Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen; 12ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft; ze moet bescheiden zijn. 13Want Adam werd als eerste geschapen, pas daarna Eva.Jacob Adriaensz. Backer - Het aardse paradijsOnbekend - De schepping van Eva 14En niet Adam werd misleid, maar de vrouw; zij overtrad Gods gebod.Hans van Bentem - E.V.E.Len Munnik - De tuin 15Ze zal worden gered doordat ze kinderen baart, als ze tenminste volhardt in het geloof, de liefde en een heilige, ingetogen levenswijze.Ellen Heijmerikx - Blinde wereldZuid-Nederland(?), Nederrijngebied(?) - Vrouwelijke Heilige

1 Timoteüs 3

Toegeschreven aan Peter van den Branden - Maria in gevecht met de duivel
Vincent van Gogh - Het kerkje van Auvers-sur-Oise
Ben Haggeman - Maria portaal
Hendrick Cornelisz. van Vliet - Interieur van de Oude Kerk te Delft
Anoniem, Zuid Nederlands - De Kerk in verzoeking gebracht
Johannes Petrus van Horstok - Personificatie van de Kerk
Mareij Posthouwer-Bakker - 'Universum', allegorische voorstelling over de relatie kerk/wereld in Nederland

1Het is een waar woord: als iemand opziener wil worden, is dat een eerzaam streven.Organisatie in de vroege kerk 2Een opziener moet onberispelijk zijn. Hij kan slechts de man van één vrouw zijn en hij moet sober, bezonnen, gematigd, gastvrij en een goede leraar zijn. 3Hij mag niet te veel drinken of driftig zijn, maar hij moet vredelievend en vriendelijk zijn, en niet geldzuchtig. 4Hij moet zijn huisgezin goed leiden en op een waardige manier gezag over zijn kinderen uitoefenen. 5Als iemand geen leiding kan geven aan zijn huisgezin, hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen? 6Hij mag ook niet iemand zijn die net bekeerd is; anders raakt hij verblind en valt hij ten prooi aan de duivel.Toegeschreven aan Peter van den Branden - Maria in gevecht met de duivel 7Verder moet hij buiten de gemeente een goede reputatie hebben, zodat hij niet in opspraak komt en door de duivel wordt gestrikt.

8Ook een diaken moet zich waardig gedragen. Hij moet oprecht zijn, mag niet overmatig veel wijn drinken en niet hebzuchtig zijn;Met twee tongen spreken 9hij moet vasthouden aan het mysterie van het geloof, met een zuiver geweten. 10Ook hij moet eerst op zijn geschiktheid worden getoetst; pas daarna, als blijkt dat hij een onberispelijk mens is, kan hij zijn dienst verrichten. 11Dit geldt ook voor de vrouwen: ook zij moeten zich waardig gedragen, ze mogen niet kwaadspreken en moeten sober en in alles betrouwbaar zijn. 12Een diaken mag maar één vrouw hebben en moet goed leiding geven aan zijn kinderen en zijn huisgenoten. 13Degenen die hun dienst goed verrichten, verwerven aanzien en kunnen door hun geloof in Christus Jezus vrijuit spreken.Een diaken1. Orde in Gods huis

14Hoewel ik hoop spoedig naar je toe te komen, schrijf ik je dit alles 15voor het geval ik mocht worden opgehouden. Dan weet je hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat wil zeggen de kerk van de levende God, fundament en pijler van de waarheid.Vincent van Gogh - Het kerkje van Auvers-sur-OiseBen Haggeman - Maria portaalHendrick Cornelisz. van Vliet - Interieur van de Oude Kerk te DelftAnoniem, Zuid Nederlands - De Kerk in verzoeking gebrachtJohannes Petrus van Horstok - Personificatie van de KerkMareij Posthouwer-Bakker - 'Universum', allegorische voorstelling over de relatie kerk/wereld in Nederland 16Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof:

Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam,
in het gelijk gesteld door de Geest,
is verschenen aan de engelen,
verkondigd onder de volken,
vond geloof in de wereld,
is opgenomen in majesteit.

1 Timoteüs 4

Quiringh Gerritsz. van Brekelenkam - Oude vrouw leest de bijbel

1Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. 2Ze worden hiertoe aangezet door huichelachtige leugenaars, die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid,Het geweten met een brandijzer toegeschroeid 3die het huwelijk verbieden en hen dwingen tot onthouding van voedsel dat God geschapen heeft om door de gelovigen, die de waarheid kennen, onder dankzegging te worden gegeten. 4Alles wat God geschapen heeft is goed. Niets hoeft te worden verworpen als het onder dank wordt aangenomen, 5want het is geheiligd door het woord van God en door het gebed.

6Wanneer je dit alles aan de broeders en zusters voorhoudt, zul je een goede dienaar van Christus Jezus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en de juiste leer, waarvan je een trouw aanhanger bent. 7Verwerp heilloze bakerpraat en verzinsels. Oefen jezelf in een vroom leven.Quiringh Gerritsz. van Brekelenkam - Oude vrouw leest de bijbel 8Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal. 9Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming. 10Hiervoor zwoegen en strijden wij, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die de redder is van alle mensen, bovenal van de gelovigen.

Aanwijzingen voor Timoteüs

11Draag dit alles over in je onderricht. 12Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid. 13In afwachting van mijn komst moet je je toeleggen op het voorlezen uit de Schrift, op de prediking en het onderricht. 14Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet; je dankt haar aan de profetische woorden die de raad van oudsten over jou, onder handoplegging, heeft uitgesproken. 15Richt je hierop, maak het je eigen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt. 16Neem je in acht, houd je aan de leer en blijf dat doen; dan red je zowel jezelf als hen die naar je luisteren.

1 Timoteüs 5

Govert Flinck - Allegorie op de nagedachtenis van Frederik Hendrik, prins van Oranje, met het portret van zijn weduwe Amalia van Solms
Nicolaes Maes - Slapende oude vrouw
Anoniem Zuid-Nederland of Duitsland (Opperrijns?) - Man van Smarten

1Ga niet tekeer tegen een oude man. Als je hem vermaant, beschouw hem dan als een vader, zoals je jonge mannen als broers moet zien, 2oude vrouwen als moeders en jonge vrouwen als zusters – en dit in alle zuiverheid.

3Ondersteun weduwen die alleen staan. 4Als een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, moeten die godvruchtig voor haar huishouding zorgen. Zo betalen ze hun voorouders terug, en dat is God welgevallig. 5Een weduwe die helemaal alleen staat, houdt haar hoop op God gevestigd en blijft smeken en bidden, dag en nacht.Govert Flinck - Allegorie op de nagedachtenis van Frederik Hendrik, prins van Oranje, met het portret van zijn weduwe Amalia van Solms 6Maar een weduwe die losbandig leeft, is levend dood.Nicolaes Maes - Slapende oude vrouw 7Houd hun dit voor, zodat ze een onberispelijk leven kunnen leiden.Luiheid als ondeugd 8Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige.

9Als weduwe mogen alleen vrouwen worden ingeschreven van boven de zestig jaar die maar één man hebben gehad 10en bekendstaan om hun goede daden, kinderen hebben opgevoed, gastvrij zijn geweest, gelovigen de voeten hebben gewassen en zich hebben ingezet voor verdrukten, die, kortom, allerlei goede daden hebben verricht. 11Wijs jongere weduwen af. Wanneer hun hartstocht hen van Christus vervreemdt, zullen ze weer willen trouwen, 12en dan wordt het hun aangerekend dat ze hun belofte aan hem breken. 13Bovendien zullen ze er een gewoonte van maken hun tijd te verdoen door overal op bezoek te gaan; en dat niet alleen, in hun bemoeizucht praten ze ook over dingen die geen pas geven. 14Daarom wil ik dat jonge weduwen hertrouwen, kinderen krijgen, het huishouden regelen en onze tegenstanders geen aanleiding geven om kwaad van ons te spreken. 15Sommigen van hen zijn immers al van het rechte pad afgeweken, Satan achterna.

16Als een gelovige vrouw weduwen in haar familie heeft, moet zij die zelf ondersteunen en niet de gemeente met de zorg belasten. Dan kan de gemeente voor weduwen zorgen die alleen staan.

17Oudsten die goed leiding geven moeten dubbel worden beloond, vooral degenen die zich veel moeite geven voor de prediking en het onderricht. 18De Schrift zegt immers: ‘U mag een dorsend rund niet muilkorven’ en ‘De arbeider is zijn loon waard’.Een dorsende os zult gij niet muilbandenEen arbeider is zijn loon waard 19Geef alleen gehoor aan een aanklacht tegen een oudste als die bevestigd wordt door ten minste twee getuigen. 20Wie gezondigd hebben moet je in aanwezigheid van alle anderen terechtwijzen, zodat ook zij gewaarschuwd zijn. 21Ten overstaan van God, Christus Jezus en de uitverkoren engelen roep ik je dringend op dit alles onbevooroordeeld en zonder enige partijdigheid in acht te nemen.Anoniem Zuid-Nederland of Duitsland (Opperrijns?) - Man van Smarten 22Leg iemand niet te snel de handen op, maak jezelf niet medeverantwoordelijk voor zijn zonden, zorg ervoor dat je rein blijft. 23Drink niet alleen maar water, doe er vanwege je zwakke maag en je andere kwalen wat wijn bij. 24Van sommige mensen zijn de zonden overduidelijk nog voordat erover geoordeeld wordt; bij anderen komen ze pas bij het oordeel aan het licht. 25Zo zijn ook goede daden duidelijk zichtbaar; en wanneer ze dat niet zijn, blijven ze niet voor altijd verborgen.