Verwissel de beelden

Over Bijbelencultuur.nl

Herman Jansz. Muller naar Maarten van Heemskerck - De drie christelijke helden: Arthur, Karel de Grote en Godfried van Bouillon
Cons van Straaten en Daan Wildschut - Judaskus en Verschijning van Jezus bij het Meer van Tiberias
Verschillende Meesters - Psalm 105
Ludolf van Saksen - Het verraad van Judas
Rembrandt - Christus verjaagt de wisselaars uit de tempel
Branka Perošević - Cherubijn
Onbekend - Andreas met Andreaskruis en boek
Pieter Hendriksz. Schut - Iona gesonden na Ninive, vliet voor den Heere en varende na Tharsis wert in zee geworpen.
Onbekend - De thuiskomst van de verloren zoon
Anoniem - Judit en Holofernes

www.bijbelencultuur.nl

is een activiteit van de stichting De Bijbel in de Nederlandse Cultuur (BNC). De website wordt ontwikkeld en uitgegeven door Amsterdam University Press (AUP). Voor de bijbeltekst wordt gebruikgemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS). De ontwikkeling van de site is begonnen in 1999; deze fase is begin 2009 afgerond. Uiteraard wordt de site ook daarna nog actief beheerd en onderhouden.

Sponsors

De huidige site is ontwikkeld met steun van het VSB Fonds. In 2004 gaf het Prins Bernhard Cultuurfonds een bijdrage voor de kosten voor de verwerving en digitalisering van beeldmateriaal.

De Mondriaan Stichting steunde de ontwikkeling van de Rode draden. Het VSB Fonds gaf een bijdrage voor de ontwikkeling van Rode draden en Webquests.

In 2005 deden het Nederlands Bijbelgenootschap en omroepvereniging NCRV financiële toezeggingen voor de verdere ontwikkeling van de site.

Donateurs

'De Bijbel in de Nederlandse Cultuur' is een programma zonder winstoogmerk en wordt bekostigd door subsidies en (particuliere) giften. De stichting BNC is gerangschikt onder artikel 24, lid 4 van de Successiewet en wordt daarmee aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Giften aan deze stichting gelden daarmee als aftrekpost voor de inkomstenbelastingen.

Donateurs kunnen geld overmaken naar:
ING Bank
rekeningnummer 65.80.38.435
ten name van Stichting BNC

De stichting BNC ziet erop toe dat deze giften uitsluitend en volledig ten goede komen aan de verdere ontwikkeling van Bijbelencultuur.nl. Amsterdam University Press, de uitgever van www.bijbelencultuur.nl, garandeert dat de website ook in de toekomst openbaar toegankelijk blijft via internet.

Redactie

Begeleidingscommissie

Comité van Aanbeveling

Prof. dr. Mieke Bal, Judith C.E. Belinfante, prof. dr. K. Berger, prof. dr. Ignace Bossuyt, prof. dr. Athalya Brenner, Joël J. Cahen, dr. E.S. van Eijck van Heslinga, drs. Jacobine Geel, prof. dr. Jan Willem van Henten, Nicolaas Matsier, Frits van der Meij, prof. dr. Henk van Os, Ch. E. van Rappard-Boon, prof. dr. M. Sabbe, prof. dr. Riet A. Schenkeveld-van der Dussen, drs. Robert A. Scholma MBA, Abraham Soetendorp, prof. dr. Karel van der Toorn, prof. dr. Ernestine van der Wall en prof. dr. Wim Weren.

Ontwerp

Korpershoek Ontwerpen

Technische realisatie

Digitaal Productiecentrum (DPC) van de Universiteitbibliotheek van Amsterdam en Jasper Swart.

Medewerkers

Klankbord Webquests

Met dank aan

Niels Bergervoet, Alice Bij de Vaate, Onno W. Boers, Peter van Dijk, Jaap van Dorp, Femke van Drongelen, Sietske Fransen, Marlien Holwerda, Froukje ten Hove, Dennis van Kampen, Lieuwe van Kampen, Magda de Kock-Peeman, Marieke van Meijeren, Tamara Mewe, Maartje van der Most, Susanne Parren, Hermine Pool, Peter W. Schipper, J.B.F. Smit, Harry Sysling, Frans Teitler, Janneke Westerink, Paul Wokke en H.F. van Woerden.

Uitgave en copyright

Stichting De Bijbel in de Nederlandse Cultuur
Amsterdam University Press
Herengracht 221
1016 BG Amsterdam
E-mail: info@aup.nl

Bijbeltekst en noten

Voor de bijbeltekst op www.bijbelencultuur.nl is gebruikgemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling (2004). Bij de Nieuwe Bijbelvertaling worden hier en daar noten geplaatst om de vertaling te verantwoorden of toe te lichten; deze noten zijn op deze website herkenbaar aangegeven als 'NBV-noot'.

De meeste NBV-noten hebben te maken met de overlevering van de bijbeltekst. De bijbelvertaling is gebaseerd op uitgaven van de Hebreeuwse, Aramese en Griekse teksten, de 'brontekst'.
De gebruikte editie van de Hebreeuwse bijbel (het Oude Testament) is gebaseerd op het oudste volledige handschrift. De tekst uit deze editie wordt MT, 'Masoretische tekst', genoemd. In principe volgt de vertaling die tekst, maar in een enkel geval is ervoor gekozen een variant te vertalen, afkomstig uit andere Hebreeuwse handschriften. Dergelijke beslissingen zijn in de noten verantwoord. In deze gevallen wordt dan bijvoorbeeld in een noot vermeld: 'Volgens sommige Hebreeuwse handschriften'; ook wordt in de noot de vertaling van de Masoretische tekst opgenomen.
In NBV-noten wordt soms ook aangegeven dat andere handschriften of oude bijbelvertalingen een belangrijke variant bieden die niet in de tekst van de vertaling staat, of dat de betekenis van de brontekst onzeker is. Ook als een andere vertaling even goed mogelijk als de gekozen vertaling, is deze soms in een noot opgenomen.

Auteursrecht

Op alle informatie en artikelen op www.bijbelencultuur.nl rust auteursrecht. Voor het overnemen van artikelen dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Amsterdam University Press (AUP). Voor hergebruik kunt u contact opnemen met info@aup.nl.

In principe is het niet toegestaan artikelen uit www.bijbelencultuur te hergebruiken; slechts in incidentele gevallen wordt hiervoor een uitzondering gemaakt. Vermeld bij uw verzoek de titel van de uitgave waarin u het artikel wilt opnemen, en de oplage of - als de publicatie een website is - het aantal bezoekers. Vermeld ten slotte de reden van opname.

Auteursrecht Nieuwe Bijbelvertaling

Voor de bijbeltekst op www.bijbelencultuur.nl is gebruikgemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling (2004). Het auteursrecht van de Nieuwe Bijbelvertaling berust bij het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting. Hergebruik van deze tekst is niet toegestaan zonder toestemming van bovengenoemde instanties.

Beeldrecht

Op alle in www.bijbelencultuur.nl opgenomen werken rust beeldrecht. Het beeldrecht wordt bij de betreffende afbeelding aangegeven. Reproductie van deze afbeeldingen is niet toegestaan zonder toestemming van de betreffende instantie.

Linken

Linken en verwijzen naar de pagina's van www.bijbelencultuur.nl is toegestaan. De redactie stelt het op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld, via bijbel@aup.nl. Materiaal voor links, zoals een logo, een banner en korte beschrijvingen van de site, kunt u ook via dit e-mailadres opvragen.

Aanwijzingen voor deep-linken

Het is mogelijk om een directe link te leggen naar de homepage van de website. U maakt zo'n link als volgt:
"http://www.bijbelencultuur.nl".

Als u direct naar een hoofdstuk van een bepaald bijbelboek wilt linken, bijv. Ester 3, dan maakt u een link als de volgende:
"http://www.bijbelencultuur.nl/bijbelboeken/ester/3".

Op dezelfde manier kunt u ook naar specifieke terzijdes linken, bijv. naar het stuk over het gedicht Nadering van Ida Gerhardt, dat bij 2 Koningen te vinden is:
"http:/www.bijbelencultuur.nl/bijbelboeken/koningen_2/idagerhardtnadering".

Disclaimer

De redactie besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van informatie op deze site. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. Ook is het onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. Aan deze teksten kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.