Overzicht bijbelboeken

Over > Bijbelse wereld

Aartsengelen

Als Christus terugkomt aan het einde der tijden zal de aartsengel ‘de stem verheffen’ en de bazuin zal klinken (1 Tess. 4:16). Maar wat is een aartsengel, en hoeveel aartsengelen zijn er? Het woord betekent letterlijk ‘eerste, voornaamste engel’. In het deuterocanonieke boek Tobit wordt hun aantal op zeven gesteld, maar in andere tradities – tot op vandaag – zijn het er vier.

Gabriël

De engel Gabriël komt in het Nieuwe Testament alleen voor in het evangelie van Lucas. Hij vervult daar de rol van boodschapper en kondigt de geboorte van zowel Johannes de Doper als Jezus aan (Luc. 1:19, 26). In het boek Daniël komen we de engel Gabriël ook tegen. Daar openbaart hij geheimen over het einde der tijden (Dan. 8:15-26; 9:21-27).

Michaël

Michaël is de enige andere engel, naast Gabriël, die in de (canonieke) bijbel bij de naam genoemd wordt. Aan het slot van Daniël wordt hij opgevoerd als ‘een van de voornaamste vorsten’ (10:13). In Openbaring is hij de engel die Gods engelenmacht aanvoert in de hemelse oorlog tegen Satan (12:7-9). In de brief van Judas komen we zijn naam ook tegen. Als Mozes gestorven is, twist Michaël met Satan over zijn lichaam (Judas 9).

Rafaël

Deze aartsengel komt alleen voor in het boek Tobit. RafaëlHij treedt op als gids en mentor voor de hoofdpersoon en naamgever van dat boek en onthult zijn hemelse identiteit pas tegen het eind van het verhaal (12:15).

Uriël

De naam Uriël komt voor in de pseudepigrafische boekenOudtestamentische pseudepigrafen 4 Ezra en Henoch. In het boek 4 Ezra daalt hij uit de hemel neer als antwoord op de klacht van de profeet Ezra tegen God. Uriël is ook de engel die Henoch terzijde staat in zijn visioenen van de hemel.

Heeft betrekking op:

Daniël 8:15, 1 Tessalonicenzen 4:16, Judas 1:9, Openbaring 12:7, Lucas 1:19