Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Als een lam ter slachtbank geleid worden

Zonder zich te verzetten, weerloos z’n (nood)lot ondergaan

De typering van Jezus Christus als 'Lam Gods' (Op. 5:6, 12 en 13:8) zien we voor het eerst in Joh. 1:29: Johannes de Doper noemt Jezus daar 'het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt'. Het beeld is ontleend aan Jesaja's profetie over 'de lijdende knecht des Heren' (Jes. 52-53). In het Nieuwe Testament worden die woorden m.n. betrokken op de lijdensweg van Jezus. In Matteüs 26 en 27 wordt beschreven hoe hij zich zonder zich te verzetten gevangen laat nemen, en hoe hij tegenover het Sanhedrin en Pilatus blijft zwijgen.

Marnix van St. Aldegonde schrijft in zijn psalmberijming ‘Het boek der Psalmen Davids’ (1580) bij Psalm 44:23

Du hebst ons op de slachtbanck bracht,
Gelijck als arm onnoosel schapen.

"Een lam voor de slachtbank. Zulke vrouwen zijn er niet meer. Ik ken geen vrouw meer die zo kan kijken." (C. Nooteboom, Allerzielen, Amsterdam/Antwerpen: Atlas, 1998, p. 48)

Heeft betrekking op:

Openbaring 5:6, Jeremia 11:19, Jesaja 53:7, Handelingen 8:32, 1 Korintiërs 5:7, Psalm 44:23, Johannes 1:29