Overzicht bijbelboeken

Letteren > Poëzie

Anthonis de Roovere - Refereyn

De Brugse rederijker Anthonis de Roovere (1430-1482) - die al op zijn zeventiende door zijn stadgenoten als 'prins der dichters' werd vereerd - heeft onder meer een reeks gedichten geschreven waarin de dood en vergankelijkheid een belangrijke rol spelen. Zijn bekendste dichtwerk in dit genre is Van der mollen feeste, waarin op satirisch-spottende wijze wordt gememoreerd dat iedereen - van welke rang of stand dan ook - vroeg of laat onder de grond zal eindigen en daar 'het feest van Mollengijs' moet meevieren.

Maar De Roovere heeft het Vanitasthema ook in meer serieuze gedichten uitgewerkt, zoals in het refereyn met de stokregel Ghenoechte der wereldt is druck int hende (Aards genot is verdriet op 't eind). Vooral de eerste strofe, die hieronder volgt, ademt de geest van Prediker 1.

Wat ist als u by verre wandelinghe
De lengde, de wijde tswereldts bekent es
Wat ist alst u by sekere handelinghe
Goudt, silver, ghesteente eenpaer ontrent es
Wat ist alst u int schouwen present es
De Sonne rijsende ende wederdalende
Wat ist als u thooghe firmament es
Met claren sterren schoon licht stralende
Wat ist dat ghy siet die zee doch halende
Alle de Rivieren diemen oydt kende
Niet overloopende, doch cort betalende
Wat ist al. Niet. Hoement keere of wende
Ghenoechte der wereldt is druck int hende.

Vertaling:

Wat heeft het voor belang door lange omzwervingen
de lengte en breedte van de wereld te kennen?
Wat heeft het voor belang dat je door bekwaam beleid
goud, zilver en edelstenen constant tot je beschikking hebt?
Wat heeft het voor belang de zon te zien rijzen en dalen?
Wat heeft het voor belang dat het hoge firmament
je heerlijk met heldere sterren toestraalt?
Wat heeft het voor belang dat je ziet dat de zee
alle rivieren die men ooit kende naar zich toe trekt,
en daardoor niet overloopt, maar er zich snel weer van ontdoet?
Wat heeft dat allemaal voor belang?
Geen enkel. Hoe men het ook draait of keert:
aards genot is verdriet op 't eind.

Bibliografische referenties

Verschillende gedichten van De Roovere staan met vertaling in G. Komrij, De Nederlandse poëzie van de 12de tot en met de 16de eeuw in 1000 en enige bladzijden. Amsterdam, 1994, 404-434.

Meer informatie over De Roovere: Literatuurgeschiedenis.nl en www.dbnl.org

Heeft betrekking op:

Prediker 1:5-7