Overzicht bijbelboeken

Letteren > Proza

Arthur van Schendel - Bijbelse verhalen

In het derde deel van het Verzameld werk van Arthur van Schendel vinden we zijn Bijbelse verhalen (1931). Het gaat hier om een twaalftal oudtestamentische vertellingen en zes verhalen uit de evangeliën. De geschiedenis van de eerste koningen van Israël is goed voor vier verhalen: 'Samuel en Saul', 'Saul en David', 'David en Jonathan' en 'Salomo'. Van Schendel brengt de verhalen over het algemeen tamelijk bondig en eenvoudig.

Nadat Saul de geest van Samuël heeft gesproken (vgl. 1 Sam. 28), eindigt Van Schendel het verhaal van Saul en David als volgt (p. 661-662; vgl. 1 Sam. 31 en 1 Kron. 10):

Bij de dageraad steeg het krijgsgeluid uit het kamp der Filistijnen.
Koning Saul, die veel gevreesd had, veel getwijfeld over David, had nu de zekerheid dat over zijn lot beschikt was. Heldhaftig gordde hij zijn zwaard en, wetend dat hij naar zijn einde ging, trad hij voor zijn volk tot de strijd.
De vijanden vielen aan, heftig, onweerstaanbaar en sloegen de Israëlieten op de vlucht. Saul zag zijn drie zoons vallen. En toen hij, verlaten van zijn krijgers, nagejaagd, alleen met zijn wapenknecht op een rotspunt stond en zag dat de boogschutters naderden, beval hij zijn wapendrager hem te doorsteken. Maar de dienaar durfde de hand niet aan een koning te slaan. Toen zette koning Saul zijn zwaard op de grond met de punt opwaarts en hij stortte er zich op neder. En ook de wapendrager stortte zich op zijn zwaard.
De inwoners van Jabes, die Saul van de vijand verlost had toen hij koning werd, kwamen en brachten zijn lichaam naar hun stad, want zij vereerden hem.

Bibliografische referenties

Arthur van Schendel, Bijbelse verhalen (in: Verzameld werk 3), Amsterdam: Meulenhoff, 1976, p. 599-728.

Heeft betrekking op:

1 Kronieken 10:1-12, 1 Samuël 31:1-13