Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Bekennen

Gemeenschap hebben.

In het oudere Nederlands heeft bekennen de betekenis van sex hebben met of slapen met. Zo ook in de Statenvertaling van 1637. Daar staat in Num. 31:17: 'ende doodet alle vrouwe die door byligginge des mans eenenman bekent heeft.' De eerste keer vinden we in Gen. 4:1: 'Ende Adam bekende Heva sijne huysvrouwe: ende sy wert swanger ende baerde Kain ...'. Met als verklarende kanttekening bij bekende: 'Verstaet hier door de gemeynschap die tusschen Man ende Wijf is tot voortteelinge van kinderen'.

"Ick sweer u dat Ick met u Dochter noyt my heb' misgaen gehadt; Heb ickse oyt bekent soo sluyt my d' Hemel uyt." (G. Ogier, De Seven Hooft-sonden, speelsghewys, vermakelyck ende leersaem voorgestelt, Amsterdam, 1682, p. 151)

Heeft betrekking op:

Numeri 31:17, Genesis 4:1