Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

De adem Gods

De vernietigende danwel levenwekkende kracht van God.

Gods adem kan een uitdrukking zijn van zijn vernietigende kracht; zie bijv. Job 4:9. Toen in 1588 de imposante Spaanse vloot door een vliegende storm schipbreuk leed, werd er in Middelburg een munt geslagen met de veelzeggende spreuk: 'Gods adem heeft ze verstrooid' (Deus flavit et dissipati sunt).
De adem van God kan ook een beeld zijn van zijn scheppende, bezielende kracht, waarmee hij het levenloze de adem, het leven, inblaast.

Gy krachten, machten, gaven, gunsten,
Door d'Adem Gods in ons verwekt!
(I. da Costa, Kompleete Dichtwerken (3 dln.) Haarlem, 1861-1863, dl. 2, p. 403.)

Heeft betrekking op:

Job 4:9, Job 33:4