Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

De engel van de gemeente

De voorganger, bijv. predikant of priester

De Statenvertaling (1637) plaatst bij Openbaring 2:1 de volgende kanttekening:

“Dat is, opziener, of herder der gemeente; gelijk Openb. 1:20 is verklaard; en hier wordt het in het enkelvoud gesteld, òf om het gehele gezelschap der opzieners daardoor te verstaan, gelijk Mal. 2:7, onder den naam van engel onder één het gehele college der priesters wordt verstaan; òf omdat een onder hen in orde den voorrang had, door wien het den ander werd aangediend, gelijk blijkt uit Hand. 20:17, 28, dat er meer ouderlingen of opzieners in deze gemeente van Efeze waren, aan wie gezamenlijk Paulus in zijn laatste afscheid gebiedt, dat zij zouden acht nemen op zichzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest hen tot Episcopus, dat is Opzieners gesteld had, om de gemeente te hoeden. Zo is het dan ongegrond, dat door enigen hieruit enige bisschoppelijke macht van één boven de anderen besloten wordt. Want ook zelfs hetgeen aan den engel der gemeente hier wordt geschreven, wordt tot waarschuwing der gehele gemeente geschreven, gelijk blijkt uit Openb. 2:7, en Openb. 1:11.”

Er zijn kerken en groeperingen waarbinnen de term 'engel' nog altijd een leidinggevende functie aanduidt.

Heeft betrekking op:

Openbaring 2:1