Overzicht bijbelboeken

Letteren > Proza

De geest des tijds

In 1837 verschijnt een nieuw literair tijdschrift onder de naam De Gids. Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen. Met de ondertitel geeft de redactie te kennen dat de tijd van het op dat moment gezaghebbende tijdschrift Vaderlandsche Letteroefeningen voorbij is. Dat betekent: voortaan geen gezapige teksten meer, geen middelmatigheid, geen laffe kritieken waarbij de kunstenaar omwille van de vriendschap niet slechts ontzien wordt, maar zelfs de hemel in geprezen. In plaats daarvan: nieuwe idealen, ruime aandacht voor de ontwikkelingen in het buitenland, en werken aan een Nederlandse Romantiek met een eigen karakter. Al snel is De Gids gevreesd om zijn vlijmscherpe oordeel - men noemt het blad 'de blauwe beul' - en gerespecteerd om zijn vernieuwende bijdragen.

Elke jaargang bestaat uit drie delen: 1) 'Boekbeoordeelingen’, waaronder ook de rubriek 'Album' valt: 'Korte berigten over boekwerken, vlugschriften enz., aankondigingen van vertalingen, letterkundig nieuws, enz.' 2) ‘Mengelingen’ en 3) ‘Wetenschappelijke Bijdragen’.

In de tweede jaargang (1838) vinden we in het deel 'Mengelingen' een tekst 'Uit Democritos', getiteld 'De geest des tijds'. Deze tekst begint zo:

Iedere eeuw heeft haren eigenen geest des tijds, bij gevolg ook hare eigene dwaasheden, welke der volgende eerst duidelijk worden, en stof tot spotternij opleveren. Van de eeuw, in welke wij zelve leven, vallen ons de onderscheidendste trekken minder in het oog, dan die der eeuw van Abraham, Isaac en Jacob, even als ons menige zwakheid verborgen blijft, aan welke onze buurman toch zeer wel ziet, dat wij mank gaan. De geest heeft zijne epidemische ziekten als het ligchaam, ja, een waarlijk uitstekende dwaas is in staat, een geheel Land vol narren te maken, zoo als wij het immer zelve beleefd hebben. Wij noemen onze eeuw de verlichte, en later dagen zullen misschien in deze onze gewaande verlichting eene bespottelijkheid zien.

Wat volgt is een betoog waarin bij het begrip 'tijdgeest' veel (cultuur-)relativerende kanttekeningen worden geplaatst. Elke tijd heeft zijn eigen geest, zijn eigen vergezichten en zijn eigen blinde vlekken. Het komt erop aan de golfbeweging van de tijd te herkennen en er op de juiste manier in mee te gaan. De genieën uit het verleden waren degenen die de tekenen van hun tijd verstonden. En passant uit de schrijver ook de nodige kritiek op zijn eigen tijd:

Het is waar, dat de geest des tijds dikwijls de scheepvaart gelijkt, die nu op den Oceaan geene grenzen heeft, terwijl de Ouden zich niet verder waagden, dan van waar zij de kust konden zien; het is nog meer jammer, dat men zoo dikwijls herinnerd wordt aan de woorden van den Profeet Micha: ‘De sone veracht den vader, de dochter staet op tegen hare moeder, de schoon-dochter tegen hare schoonmoeder: eens mans vyanden zijn syne huysgenooten. - En geloovet eenen vrient niet; en vertrouwet niet op eenen voornaamsten vrient; bewaert de deuren uwes monts voor haer, die in uwen schoot legt.’ [resp. Micha 7:6 en 5.]

Na een duizelingwekkende reis door de (cultuur-)geschiedenis komt de schrijver uit bij een enigszins teleurstellende conclusie: zalig zijn zij die het juiste midden weten te houden.

Medium tenuere beati. Laat ons de activa en de passiva niet vergeten, die ons op school reeds zoo veel leeds brouwden, en laat ons trachten beiden te vereenigen. Uit deze vereeniging wordt dan een dragelijk medium geboren, zoo als uit het activ man, en passiv vrouw, het remedium amoris. Wij hebben gezien, hoe een Heerscher, die al te zeer activum was, in het treurigste passivum verkeerd werd; laat ons Jezus navolgen, die der al te bedrijvige huisvrouw toeriep: ‘Martha! Martha! gij bekommert u over vele dingen, en maar één ding is noodig!’ [Luc. 10:41]

Bibliografische referenties

'De geest des tijds' in: De Gids. Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen, jrg. 2. Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 1838, p. 400-409. [De volledige tekst is te vinden in DBNL.]

Heeft betrekking op:

Micha 7:5-6