Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

De Heer kastijdt wie hij liefheeft

God beproeft zijn kinderen voor hun bestwil

Op verschillende plaatsen in de bijbel stuiten we op de bijzondere pedagogische regel die ouderliefde verbindt met fysieke straf. Illustratief zijn de volgende Spreuken:

Wie zijn zoon de stok onthoudt, haat hem,
wie hem liefheeft, tuchtigt hem. (13:24)

Tuchtig je zoon, dan is er hoop,
zorg ervoor dat hij niet sterft. (19:18)

In onze samenleving staat de zgn. 'corrigerende tik' ter discussie: de overheid wil in haar bestrijding van kindermishandeling hier duidelijke grenzen trekken. De meningen over dit pedagogisch middel zijn verdeeld. Problematischer nog is de toepassing van deze pedagogiek op Gods handelen. De gedachte dat tegenslagen en rampen in het leven in feite liefdeblijken zijn van God, is voor velen onverteerbaar.

“Rusten, ik? Als ik dát eens kon ...! „Ja, een tobbert is u, maar ze zijn er niet het slechtst aan toe, die de Heer kastijdt.” (H. J. Schimmel, Het Gezin van Baas van Ommeren (voor dertig jaren), 2e dr. 2 dln. Schiedam, 1874. 1, 45.)

Heeft betrekking op:

Openbaring 3:19, Hebreeën 12:6, Job 5:17, Psalm 94:12