Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Varia

De Linker Wang

In 1991 richtten progressieve christenen binnen GroenLinks - in 1990 ontstaan uit een fusie van vier kleine linkse partijen, waaronder de Evangelische Volkspartij - een 'platform voor geloof en politiek' op: De Linker Wang. Op de website van dit platform wordt duidelijk gemaakt hoe men tegen de relatie tussen geloof en politiek aankijkt:

Het platform De Linker Wang is niet uit op een zoektocht naar een 'christelijke' rechtvaardiging of sturing van politiek handelen, maar ziet de bijbel en andere religieuze tradities als inspiratiebron om een visie op maatschappij en politiek te ontwikkelen. Voor het platform gelden vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping als centrale religieus en bijbels geïnspireerde waarden. Het nastreven van deze waarden werkt door buiten de persoonlijke levenssfeer in de keuzes en het optreden in samenleving en politiek. Het vormgeven van geweldloosheid, eerlijke kansen voor alle mensen, sociale gerechtigheid, bescherming van de natuur en samen durven denken en dromen van een vreedzamer, rechtvaardiger en duurzamer wereld moeten in deze visie vertrekpunten zijn voor politiek handelen.

De naam van het platform, die tevens de titel is van het opiniërende tijdschrift dat vijf keer per jaar wordt uitgegeven, is ontleend aan een uitspraak van Jezus in de Bergrede (Matt. 5): 'En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren.'

www.linkerwang.nl

Heeft betrekking op:

Matteüs 5:39