Overzicht bijbelboeken

Over > Interpretatie

De pastorale brieven

De bijbelboeken 1 en 2 Timoteüs en Titus worden ook wel de ‘pastorale’ oftewel ‘herderlijke’ brieven genoemd. De brieven vertellen namelijk hoe de kerkelijke leiders als herders de ‘kudde’ van de gemeente moeten weiden. Hierin verschillen de pastorale brieven van de (andere) brieven van Paulus – die zijn namelijk gericht aan de gehele christelijke gemeente.

In de pastorale brieven krijgen de geadresseerden op een aantal gebieden advies. De briefschrijver geeft praktische adviezen over de organisatie van de kerk. Hoe moeten gemeenteleden zich gedragen in de eredienst en welke eisen mogen er aan opzieners en diakenen worden gesteld? Ook worden de leiders van de kerk aangespoord recht in de leer te blijven en dwaalleer te bestrijden. Op het moment van schrijven had de kerk klaarblijkelijk veel te stellen met ‘ketterse’ opvattingen.

Vanwege stijl en inhoud wordt wel gedacht dat de pastorale brieven niet van Paulus’ hand zijn, maar van aanmerkelijk later datum – zo rond 100 n. Chr. Dit zou zo kunnen zijn; het schrijven van geschriften onder de naam van een welbekende autoriteit was iets wat wel vaker voorkwam in de Joodse en Grieks-Romeinse wereld. In ieder geval zijn deze brieven later geschreven dan de andere brieven van Paulus.

Heeft betrekking op:

Titus 1:1, 1 Timoteüs 1:1, 2 Timoteüs 1:1