Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Diensthuis

Toestand van onderdrukking, slavernij.

In de bijbel wordt het verblijf van het volk van Israël in Egypte vaak vergeleken met een 'diensthuis', een huis waarin men als slaaf dienst doet. Keer op keer wordt Israël eraan herinnerd dat de HEER hen 'uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid' heeft (bijv. Ex. 20:2, vertaling NBG-51). Zie ook bijv. Joz. 24:17 (Statenvertaling): 'Want de HEERE is onse Godt, hy ist die ons ende onse vaderen uyt den lande van Egypten uyt den diensthuyse heeft opgebracht: Ende die dese groote teeckenen voor onse oogen gedaen heeft, ende heeft ons bewaert op al den wech door welcken wy getogen zijn, ende onder alle volcken, door welcker midden wy getrocken zijn.'

"Onze monarchie vraagt (...) nadrukkelijk om een combinatie van mens en koningin. Ik zou zeggen, laat hare majesteit het koninklijk diensthuis vaker (...) relativeren." (NRC Handelsblad, 4-12-1999)

"De taak die De Vries zich gesteld had, was om de Nederlandse taalkunde uit het diensthuis te leiden en tot een moderne wetenschap om te vormen." (L. van Driel en J. Noordegraaf, De Vries en te Winkel, een duografie, 1998, p. 124)

Heeft betrekking op:

Exodus 13:13-14, Jozua 24:17