Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een boekje over iemand open doen

Iemands daden of gedrag, m.n. de slechte kant, bekendmaken

Gods oordeel over de mensen is vastgelegd in het 'boek van het leven', waarin hij de namen schrijft van degenen die uitverkoren zijn. Zie bijv. Maleachi 3:16 (Statenvertaling): 'Daer is een gedenck-boeck voor sijn aengesichte geschreven, voor de gene die den HEERE vreesen, ende voor de gene die aen sijnen Name gedencken.' Openbaring 20:12 luidt: 'Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden.' Vgl. 'goed of slecht aangeschreven staan'.Goed of slecht aangeschreven staan

Hiermee verwant zijn de uitdrukkingen 'een gesloten boek' (vgl. Opb. 5:1-3) voor een mysterie, een onbekend verschijnsel en 'een open boek' voor een volkomen begrijpelijke zaak of een persoon die geen geheimen voor je heeft.

"Ik, die jarenlang bij mijn beste weten een open boek voor je was, ben tot de ontdekking gekomen dat al wat in mijn leven werkelijk belangrijk was tussen ons verzwegen bleef." (Anna Blaman, Eenzaam avontuur, 1995, p. 6.)

Heeft betrekking op:

Exodus 32:31-32, Maleachi 3:16-18, Psalm 69:29, Hebree├źn 12:23, Openbaring 3:5, Openbaring 20:12, Openbaring 21:27