Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Een diaken

Functionaris in de vroege kerk, nu ambtsdrager voor diaconale zorg.

In de eerste christelijke gemeenten waren er o.a. diakenen; zie het terzijde 'Organisatie in de vroege kerk'Organisatie in de vroege kerk. In de protestantse kerken hebben diakenen vooral een zorgtaak; daaronder valt ook de armenzorg. In de rooms-katholieke kerk is een diaken iemand met een lagere wijding, die bepaalde liturgische taken vervult. In 1 Timoteüs 3 krijgt Timoteüs richtlijnen waaraan een diaken en diens vrouw moeten voldoen.

[In een kerkelijke gemeente is iemand als diaken gekozen.] "En na de verkiezing, hoe gaat dat, kwam iedereen een handje geven. De een zegt dan 'Gefeliciteerd!', de ander zegt 'Gods zegen gewenst!' en toen was het achter de rug. Maar de dag daarna kwam hij naar mij toe en zei: 'Luister eens, wat doet een diaken eigenlijk? Ik weet dat een diaken met het zakje loopt, maar eerlijk gezegd, meer weet ik er niet van. Wat doet een diaken eigenlijk?'" (Willem Smouter, 'Wie diaken wil zijn, moet discipel worden', www.smouter.net)

Heeft betrekking op:

1 Timoteüs 3:8-13