Overzicht bijbelboeken

Letteren > Bijbelvertalingen

Een oud volksboek

Aan het begin van de 17e eeuw verscheen bij de Antwerpse drukker Franciscus Ignatius Vinck een volksboek met een merkwaardige bundeling teksten. Als je op het in kapitalen gezette eerste deel van de titel afgaat - 'Historie van den ouden ende jongen Tobias' - verwacht je een weergave van het deuterocanonieke bijbelboek Tobit. Inderdaad opent het boek daarmee, maar daarop volgen dan nog het boek Judit en de Daniël-toevoegingen B en C. Vervolgens krijgt de lezer de canonieke versie van Ester voorgezet, en de uitgave besluit met een toegift: de Historie van Joseph den Droomer, ontleend aan Genesis. 'Alles getrokken uyt den Roomschen Bybel, ende van veele Druk fauten verbetert.'
Na Ester en vóór het gedeelte over Jozef staat nog de volgende 'approbatie', met ondertekening: 'Dese Historien van Tobias, Judith, Susanna en Esther, van nieuws oversien en verbetert, ende over een komende met den oprechten Catholyken Roomschen Bybel, sal mogen herdrukt, ende in de Scholen geleert worden. Actum den 19. Junii 1621.'

Het gedeelte uit de 'apocriefe' Daniël wordt op het titelblad gepresenteerd als 'de geschiedenis der Edeler en Eerbaere Vrouwe Susanna ende het Vonnis des Jongelings ende Propheet Daniël'. In het boek zelf is het kortweg 'de historie van Susanna', in twee hoofdstukken; het eerste hoofdstuk bevat het eigenlijke verhaal van Susanna (Toevoeging B), het tweede is de weergave van Toevoeging C.

Klik hier voor de fotografische weergave van het volledige boek.

Bibliografische referenties

Historie van den ouden ende jongen Tobias, Inhoudende hoe dat eenen Vader sijnen Sone sal onderwysen ende hoe een Kind sijnen Vader moet onderdanig zyn: Item, de Historie en kloekheyd der Edele weduwe Judith. Nog de geschiedenis der Edeler en Eerbaere Vrouwe Susanna ende het Vonnis des Jongelings ende Propheet Daniël. Item, nog de Historie van de vermaerde Koninginne Esther. NOTA. Dat hier agter is bygevoegt de Historie van Joseph den Droomer, die van te voren hier noyt en heeft in gestaen. Alles getrokken uyt den Roomschen Bybel, ende van veele Druk fauten verbetert. Antwerpen: Franciscus Ignatius Vinck, [1623].

Heeft betrekking op:

Toevoegingen aan Daniël B:1-64, Toevoegingen aan Daniël C:1-42