Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Elia

Elia wordt beschouwd als de belangrijkste profeet van Israël. Hij begint zijn 'loopbaan' als heremiet (1 Kon. 17:2-6). Hij treedt op tegen het verdorven koningspaar Achab en Izebel, die de verering van Baäl en Astarte propageren (1 Kon. 16:30-33). De confrontatie met 450 Baälpriesters op de Karmel is een enorme overwinning voor de profeet van de HEER (1 Kon. 18), al moet hij onmiddellijk vluchten voor de wraak van Izebel (hoofdstuk 19). Dan heeft de eenzame profeet een bijzondere ontmoeting met de HEER zelf, waarna hij Elisa als dienaar en opvolger naast zich krijgt. In 2 Kon. 2 wordt verteld dat Elia niet sterft, maar in een 'hemelvaart' verdwijnt.

Elia is als profeet van hetzelfde kaliber als Mozes; tussen beide helden bestaan de nodige overeenkomsten (zie de noot bij 19:8). Bij Jezus' 'verheerlijking op de berg' (Matt. 17:1-13; Marc. 9:2-13) spelen beiden een rol. Ook tussen Elia en Johannes de Doper, en tussen Elia en Jezus zelf, zijn verschillende overeenkomsten aan te wijzen. Met Henoch (Gen. 5:24) heeft hij gemeen dat hij de dood niet heeft gezien; dat heeft ertoe geleid dat men deze twee ook wel heeft geduid als de twee getuigen uit Openbaring 11. (Vgl. ook de combinatie Henoch-Elia in de roman Een roos van vleesJan Wolkers - Een roos van vlees .)

In de joodse traditie wordt Elia een rol in de messiaanse bevrijding toebedeeld. Na zijn hemelvaart is er ook een wederkomst van Elia; bij de viering van PesachPesach wordt er rekening mee gehouden dat hij als gast aan tafel kan verschijnen.

Zie ook

  • Toon terzijde Elia - Jezus - Johannes

Heeft betrekking op:

1 Koningen 17:1, 2 Koningen 1:3, Wijsheid van Jezus Sirach 48:1, Maleachi 3:23, Marcus 8:28, Matteüs 17:3, Jakobus 5:17