Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Gebouwd worden

Gezegend worden.

Maleachi 3:15 luidt in de Statenvertaling: 'Ende nu, wy achten de hooch-moedige gelucksalich: oock die godtloosheyt doen, worden gebouwt; oock versoecken sy den HEERE, ende ontkomen.' Bouwen kan in de bijbel betekenen: iemand zegenen, voorspoedig maken, tot welvaart brengen, 'doen gedijen'. In Job 22:23 bijvoorbeeld staat: 'So ghy u bekeert tot den Almachtigen, ghy sult gebouwt worden.'

Heeft betrekking op:

Maleachi 3:15, Job 22:23