Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Genade voor genade ontvangen

Het ene gunstbewijs na het andere ontvangen, met goedheid overstelpt worden.

In het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie gaat het in vers 15 en 16 over Johannes de Doper die van Jezus getuigt: ‘Deze was het, van Welken ik zeide: Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was eer dan ik. En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade.’ (Statenvertaling)

"Uyt sijne volheyt hebben wy alle ontfangen, oock genade voor genade, Joh. 1, 16. Wij ontvangen bij vernieuwing genade voor genade uit zijne algenoegzame volheid." (J. J. van Oosterzee, Leerredenen, Amsterdam, 1846, p. 218)

Heeft betrekking op:

Johannes 1:16