Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

God aanbidden in geest en in waarheid

God innig, vurig, hartelijk, ootmoedig aanbidden.

Jezus voert in Johannes 4 een belangrijk gesprek met een Samaritaanse vrouw. Daarin zegt hij op een bepaald moment dat de Samaritanen weten niet wat ze vereren; de Joden weten dat wel. Hij gaat dan verder: ‘Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in Geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in waarheid.’

"Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden." (Statenvertaling)

Heeft betrekking op:

Johannes 4:24