Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

HEERE der heirscharen

Naam van God.

In de Statenvertaling was dit de weergave van JHWH Sebaot. 'Heirscharen' (of 'heerscharen') betekent letterlijk legermacht. In het Oude Testament, vooral in de Psalmen en bij de profeten, komt de uitdrukking veel voor. De NBV vertaalt treffend met HEER van de hemelse machten.

"Den God der Heirscharen die hun de zegepraal gaf." (H. J. Schimmel, Romantische Werken (3 dln.) Arnhem, 1870-1876, dl. 1, p. 289)

Heeft betrekking op:

Jeremia 2:19, Jeremia 10:16, 1 Samuël 1:3, 2 Samuël 6:2, Psalm 24:10, Jesaja 1:9, Hosea 12:6, Amos 3:13, Haggai 1:2, Zacharia 1:3, Maleachi 1:4