Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Heerschappij verwerpen

Gezag (bijv. van God) verwerpen.

Wie macht heeft, voert heerschappij. In de bijbel heeft God heerschappij over de mensen en over de wereld. De schrijver van de Judasbrief waarschuwt zijn lezers voor lieden die de heerschappij van God verwerpen, d.w.z. mensen die het gezag van God aan hun laars lappen. Heerschappij is hier in positieve betekenis gebruikt. Er bestond vroeger zelfs een werkwoord heerschappijen.

"Alle ghedierte gaf hy den mensche in syn ghewelt, Om daer over te heerschappijen." (Dryderley Refereinen, ghepronunceert opte Rethorijckfeest der blauwe Acoleyen van Rotterdam, Anno 1561. Rotterdam, 1614)

Heeft betrekking op:

Judas 1:8