Overzicht bijbelboeken

Letteren > Proza

Henri Knap - De Ronde van '43

Henri Knap (1911-1986) gaf dit boekje - boekenweekgeschenk van 1981 - de titel De Ronde van ’43, met een knipoog naar de wielersport. De paar woorden in die titel hebben elk hun eigen gewicht: ’43 staat voor het oorlogsjaar 1943, de tijd van de jodenvervolging en de deportaties vanuit Nederland; Ronde betekent fietsen in een rondje - hoofdpersoon Theo fietst een hele dag op zoek naar een onderduikadres in de omgeving van zijn huis, en komt daar ’s avonds weer terug.

Op een vroege morgen komt Gert bij zijn vriend Theo aan met een 13-jarig joods meisje, Roos. Gert en Theo zitten beiden in het verzet. Bij Gert zijn die dag huiszoekingen te verwachten, en het zou te gevaarlijk zijn Roos bij hem in huis te houden. Of Theo haar wil herbergen voor een paar nachten? Daarna kan Gert voor een ander adres zorgen. Theo neemt Roos over, maar besluit in zijn kennissenkring diezelfde dag nog onderdak voor haar te zoeken. Bij hem thuis is het namelijk ook te gevaarlijk. Theo is getrouwd met Antoinette en zij hebben twee dochtertjes, Nettie en Liesje. Liesje is bevriend met een buurjongen, maar dat is de zoon van de SD'er Helmut Schneider. Klein als zij is, zou Liesje hem iets kunnen vertellen, iets kunnen verraden. De buurjongen zou zijn ouders kunnen alarmeren en dan ...

Theo begint die dag een fietstocht langs zijn potentiële vertrouwelingen, met Roosje achterop. Bij geen van hen lukt het Roos onder te brengen, allemaal geven ze hun eigen redenen om haar niet op te nemen. Negen adressen en negen redenen verder komen ze ten langen leste bij het christelijke echtpaar Driessen. De ontvangst valt tegen. Nadat Theo heeft gevraagd om onderdak voor Roos en dat geweigerd is door de Driessens, opent Frieda Driessen de bijbel en licht toe (p. 71-72):

‘Ik lees voor u Mattheus het zevenentwintigste hoofdstuk beginnende bij vers zeventien.’
Ze schoof haar bril hoger op haar neus en las overluid: ‘Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen: Welken wilt gij dat ik u zal loslaten, Bar-Abbas, of Jezus die genaamd wordt Christus?’
Theo wist wat er zou komen, want hij was een vaste toehoorder van de Matthäus Passion in de Madelbertakerk, en schrik en medelijden om Roosje vulden hem zo dat hij bloosde.
Ondertussen las de vrouw verder, zij was nu bij het door Bach in één machtige uitbarsting verklankte: Barabbam! ‘Pilatus zeide tot hen: Wat zal ik dan doen met Jezus die genaamd wordt Christus? Zij zeiden allen’ - ze legde daar de nadruk op - ‘tot hem: Laat hem gekruisigd worden! Doch de Stadhouder zeide: Wat heeft hij dan kwaads gedaan?’
Theo keek naar Roosje, zo zachtmoedig en zo onschuldig aan welke dood ook. Maar de luide stem van de vrouw ging onverbiddelijk verder:
‘...Als nu Pilatus zag dat hij niets vorderde, maar veel meer dat er een oproer werd, nam hij water en wiesch de handen vóór de schare, zeggende: Ik ben onschuldig aan het bloed dezes rechtvaardigen: gijlieden moogt toezien. En al het volk antwoordende, zeide: Zijn bloed’ - ze sprak hoe langer hoe luider en langzamer - ‘kome over ons en over onze kinderen!’
Zij nam haar bril af, vouwde die dicht, legde hem in de bijbel en sloot die voorzichtig. Roosje zat verstijfd en verbijsterd.
‘Theo, dit is ons antwoord,’ zei de vrouw. ‘Wat de joden toen geroepen hebben wordt nu aan ze voltrokken. En wij mogen niets in de weg leggen aan de vervulling van het woord van de Here Here.’

Later op de fiets legt Theo Roosje uit (p. 74):

‘... Die mensen zijn gestoord. - Weet je wat dat is?’
‘Eh, ja. Ze waren bezig, en wij hebben ze gestoord.’
Theo lachte. Ze lachte mee, even maar.
‘Nee. Dat betekent dat hun gedachten zo met ze op hol zijn geslagen dat ze niet meer redelijk kunnen denken. Met het geloof dat de joden, alle joden, Jezus hebben vermoord, tenminste Zijn dood hebben gewild, hebben vrijwel alle Kerken allang afgerekend. Geen christen die goed bij zijn verstand is gelooft dat het tegen Gods wil is om joden te helpen. Integendeel, bij zowat iedere dominee en pastoor kun je aankloppen. De christelijke leer gebiedt gelovigen zelfs hun medemensen te helpen. Maar er zijn altijd warhoofden die van de bijbel onzin maken. Begrijp je de uitdrukking: elke ketter heeft zijn letter?’

De verdere zoektocht levert niets op. Theo is inmiddels bereid elk risico voor Roos te nemen en gaat met haar naar zijn eigen huis. Hoe zal Antoinette reageren? Theo en Roosje komen stil de verduisterde keuken in. Als de deur goed dicht is en het licht aan kan (p. 94-95):

... In het licht stond Antoinette in haar ochtendjas, haar blonde haar nog opgestoken. Met bevende mond glimlachte ze hem toe door haar tranen. Toen hurkte zij neer, hij zag de grote wrong in haar hals, en strekte haar armen uit naar Roosje.
Roosje maakte zich los en snelde naar Antoinette toe. Antoinette sloot haar in haar armen en drukte haar tegen zich aan. Het meisje omhelsde Antoinette en verborg haar hoofd met de zwarte vlechtjes in de holte van hals en schouder. Zo bleef zij staan, zich vastklemmend aan zijn vrouw, die haar zachtjes heen en weer wiegde en hem aanzag over het kind heen met grote, weemoedige tederheid.

Bibliografische referenties

Henri Knap, De ronde van ’43. Uitgegeven door de Commissie voor de collectieve propaganda van het Nederlandse boek ter gelegenheid van de boekenweek 1981.

Heeft betrekking op:

Matteüs 27:17-25