Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Het kaf van het koren scheiden

Het kwade van het goede scheiden. Datgene wat nog te gebruiken is, weghalen bij wat niet meer bruikbaar is.

Deze uitdrukking komt niet letterlijk in de bijbel voor, maar is waarschijnlijk afgeleid van de woorden van Johannes waarin hij de komst van Jezus voorspelt: 'Hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.' Jezus zal dus, zoals Johannes dat zegt, de goeden 'verzamelen in zijn schuur', oftewel maken tot zijn volgelingen en de rest behandelen als kaf, afval om te verbranden.

Heeft betrekking op:

MatteĆ¼s 3:12, Lucas 3:17