Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Het vlees kruisigen

De zinnelijke driften onderdrukken.

Vlees is in de bijbel soms de lichamelijkheid van de mens, resp. de lichamelijke, stoffelijke mens, soms eenvoudig het lichaam. In ‘het vlees kruisigen’ gaat het om de zinnelijke, wereldlijke mens, resp. zijn zinnelijkheid en gebondenheid aan de wereld, als bron van handelingen die tegen de wet van God ingaan.

"Hoe kan ik hem echter ooit vergeeven dat hij menschen, die het vleesch gekruisigd hebben, en aan de wereld verlochend zijn, zo in verzoeking brengt, om min of meer den kinderen dezer Eeuwe gelijk te worden!" (Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van Mejuffrouw Cornelia Wildschut dl. 6, 1793, p. 211)

Heeft betrekking op:

Galaten 5:24