Overzicht bijbelboeken

Letteren > Poëzie

Hieronymus van Alphen - Een lied

Elders op deze site komt de bundel Proeve van liederen en gezangen voor den openbaaren godsdienst (1801-1802) van Hieronymus van Alphen uitvoerig aan de ordeHieronymus van Alphen - De hemelvaart. In het tweede deel van deze bundel vinden we een aantal liederen bij bijbelgedeelten. Hieronder volgt nr. 35.

Een lied. Wijze, Ps. VI.

Verg. met I. 16-23.

Wij buigen ons te gader
Voor U, den God en Vader
Van Jesus, onzen Heer.
Gij hebt uw naam ten leven
Aan al 't geslagt gegeven;
Het draagt dien tot uw eer.

Ontfermend schoot uw luister
Zijn stralen in het duister,
Dat ons op aard omringt.
Zodat w' U Vader noemen;
En zo uw liefde roemen,
Als die geen Seraf zingt.

o Heer der Legermagten!
Verleen tog helden-kragten
Aan onzen nieuwen mensch!
Die, door uw Geest gedreven,
Den doodsteek zoekt te geven
Aan onzen ouden mensch.

Dat Jesus in ons woone!
En door 't geloof vertoone
Den rijkdom zijner magt!
Dat w' in zijn liefde gloeien!
En op dien wortel groeien,
Als eiken zijner kragt!

In ons tog, die gelooven,
Gaat uwe magt te boven,
Wat 's menschen brein bevat.
Ach! open, Heer! onz' oogen;
Dan zien w' in uw vermogen
En rijkdom onzen schat.

De hoop op 't hemel-leven,
Ten erfdeel ons gegeven,
Door Hem, die 't graf verliet,
Doe ons op Jesus staren,
Die over d'englen-scharen
Thans heerscht in uw gebied.

Wien aard en hemel eeren,
Wien alle tongen zweeren,
Werd, door uw kragt, ons Hoofd.
Gij schonkt Hem zaligheden;
En hebt, daarvan, zijn leden
Ook 't vol bezit beloofd.

Laat vrij elk paslood feilen,
Dat, onbedagt, durft peilen
Die Liefde, tot den grond.
Wij rusten met vertrouwen,
Op 't geen ons oog niet schouwen,
Noch melden kan de mond.

Erkennen en belijden;
Ons in 't geloof verblijden;
Vervull' ons hart geheel
Met U, den God des levens;
Dan wordt uw volheid tevens
Ons eeuwig zalig deel.

Gij, Heer! die, boven denken
En bidden, ons wilt schenken;
Volbreng in ons uw doel!
Uw onbegrensd beloven
Gaat nooit de gift te boven,
Maar wel ons zwak gevoel.

U, Vader der genade!
Zij eere, vroeg en spade,
Tot in het laatst geslagt,
Door vrijgekogte zielen,
Waar z' immer voor U knielen,
In Jesus, toegebragt!

Bibliografische referenties

Hieronymus van Alphen, 'Een lied' in: Proeve van liederen en gezangen voor den openbaaren godsdienst, Den Haag: J. Thierrij en C. Mensing, 1802. [De volledige bundel is te vinden in de DBNL.]

Heeft betrekking op:

Efeziërs 1:16-23, Efeziërs 3:14-21