Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Hij stoort zich aan God noch gebod

Hij leidt een goddeloos leven, doet alles wat God verboden heeft.

De zegswijze valt af te leiden uit het slot van het boek Prediker waar de schrijver de lezer wil oproepen godvruchtig te leven: 'Alles wat je hebt gehoord, komt hierop neer: eerbiedig God en leef zijn geboden na.'

Heeft betrekking op:

Deuteronomium 5:29, Prediker 12:13-14