Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Iets doen om den brode

Iets doen om de kost te verdienen, niet uit overtuiging

De herkomst van deze zegswijze is niet helemaal duidelijk. Mogelijk is ze ontleend aan de volgende passage uit Joh. 6 (Statenvertaling): ‘Jezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt, en verzadigd zijt. Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen ulieden geven zal; want Dezen heeft God de Vader verzegeld.’

"Een Schryver om den broode is iemand, dien het niet verscheelt, wat, waar over, en hoe hy schryve; ... hij ziet nergens anders naar, dan hoe hy door veele bladen te bekladden aan geld mag koomen." (Justus van Effen, De Hollandsche Spectator (12 dln.) Amsterdam, 1731-1735, dl. 4, p. 127)

Heeft betrekking op:

1 Samuël 2:36, Johannes 6:27