Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

In de wolken zijn

Zich heel gelukkig voelen, opgetogen zijn

Deze uitdrukking is mogelijk ontleend aan het gedeelte waar de wederkomst van Christus op de jongste dag wordt beschreven. In Openbaring 11:12 is evenwel geen sprake van figuurlijk gebruik van deze woorden: de twee getuigen/profeten zijn - in het visioen - letterlijk in de wolken.

“Jourdan, de heer geworden burgerman uit Molière's blijspel, is in de wolken. Hij heeft ontdekt, dat hij zijn leven lang proza gesproken heeft en dat zonder het te weten.” (S. Gorter, Letterkundige Studiën. Met een voorwoord van J. G. de Hoop Scheffer. 2 dln. Amsterdam, 1871, 2, 273 [1869].)

Heeft betrekking op:

Openbaring 11:12, 1 Tessalonicenzen 4:17