Overzicht bijbelboeken

Letteren > Poëzie

Jan Kal - Catechisatie

In onderstaand sonnet van Jan Kal wordt het ondoorgrondelijke ABC van het christelijk geloof door een dominee op catechisatie uit de doeken gedaan. Hoe het zit nu precies met de Drie-eenheid, met de maagdelijke geboorte (parthenogenesis: een zwangerschap waar geen man aan te pas is gekomen), met de twee naturen van Christus? En wat is dat met die 'Gezalfde' (vgl. Luc. 4:14-30)?
De belijdenis van de ene Heer, zoals verwoord in het sjema (Deut. 6:4) en hernomen door Paulus in zijn eerste brief aan de Korintiërs (8:4-6), speelt in de uitleg van de dominee een belangrijke rol. Zijn er nog vragen?

Catechisatie

Laat ons beginnen bij de letter Al'ph.
De Heer is Een. Dat is de quintessens.
Geen Twee of Drie of wat voor bovengrens.
Was Jezus in de krib gelegd voor zalf?

Verwekte God, Deus Omnipotens,
bij Mirjam, maagd, een Godmens, half om half?
'Nee nee, geen halfgod,' zei Ds. Kalf,
'maar juist volledig God, volledig mens.'

Die heidense parthenogenesis
ontkracht het christendom tot vlees noch vis:
half Golgotha, en half Akropolis.

De Heer is God, de Heer is Een, gewis,
uit Wie, door Wie en tot Wie alles is.
't Gaat om Gods Rijk, en de verrijzenis.

Bibliografische referenties

Jan Kal, 'Catechisatie' in: C.J. Aarts en M.C. van Etten, Lachen mag van God. De verrassendste verzen uit de (a)religieuze poëzie. Amsterdam: Bert Bakker, 1997.

Heeft betrekking op:

Deuteronomium 6:4, 1 Korintiërs 8:4-6, Lucas 4:18