Overzicht bijbelboeken

Over > Interpretatie

Jezus in de koran

Mohammed stond met zijn Islam een zuiver monotheïsme voor, waarin van een heilige Drie-eenheid geen sprake kon zijn, noch van een verering van Maria als moeder van God. In de koran wordt Jezus beschouwd als de Messias en als een profeet, net als Mohammed zelf. De maagdelijkheid van Maria is niet in het geding. Een aantal koranteksten op een rij:

Toen ‘Isa, de zoon van Marjam zei: “O Israëlieten, ik ben de gezant van God bij jullie om te bevestigen wat er van de Taura voor mijn tijd al was en om het goede nieuws te verkondigen van een gezant die na mij zal komen en van wie de naam Ahmad zal zijn.” (Soera 61:6)

171 ... De masieh ‘Isa, de zoon van Marjam, is Gods gezant en Zijn woord, dat Hij richtte tot Marjam en een geest bij Hem vandaan. ... 172 De masieh versmaadt het niet een dienaar van God te zijn, ook de engelen niet die in [Zijn] nabijheid gebracht zijn. ... (Soera 4:171-172. Hier is masieh een fonetische weergave is van het Arabische equivalent voor Messias of gezalfde.)

116 En toen God zei: “O ‘Isa, zoon van Marjam, heb jij tot de mensen gezegd: ‘Neemt mij en mijn moeder tot goden naast God?’” Hij zei: “U zij geprezen! Het past mij niet iets te zeggen waartoe ik geen recht heb. Als ik het gezegd zou hebben dan zou U het geweten hebben. U weet wat in mijn binnenste is, maar ik weet niet wat in Uw binnenste is. U bent de kenner van de verborgenheden. 117 Ik heb tot hen alleen maar gezegd wat U mij bevolen hebt: ‘Dient God, mijn Heer en jullie Heer.’ ... (Soera 5:116-117)

30 Hij zei: “Ik ben Gods dienaar; Hij heeft mij het boek gegeven en mij tot profeet gemaakt. 31 En Hij heeft mij gezegend gemaakt waar ik ook ben en Hij heeft mij de salaat en de zakaat opgelegd zolang ik leef 32 en ook om plichtsgetrouw te zijn jegens mijn moeder en Hij heeft mij niet tot een ellendige geweldenaar gemaakt. 33 En vrede zij met mij op de dag dat ik geboren werd, op de dag dat ik sterf en op de dag dat ik weer tot leven word opgewekt.” (Soera 19:30-33)

En toen Wij met de profeten de overeenkomst aangingen en ook met jou en met Noeh, Ibrahiem, Moesa en ‘Isa, de zoon van Marjam - Wij zijn namelijk een solide overeenkomst met hen aangegaan. (Soera 33:7)

Jezus staat hier dus als één na laatste in de rij van profeten, die zijn einde vindt in Mohammed. Mohammed wordt dan ook wel ‘het zegel der profeten’ genoemd.

Zie ook

  • Toon Rode draad Bijbel en koran

Heeft betrekking op:

Lucas 9:18-20, Marcus 8:27-30, Matteüs 16:13-20