Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Man en vrouw zijn één

Man en vrouw behoren een onverbrekelijk paar te vormen.

Op meerdere plaatsen in de bijbel wordt de relatie tussen een man en een vrouw vaak dusdanig voorgesteld dat man en vrouw één geheel zijn. Dit wordt letterlijk voorgesteld als het samen één lichaam vormen. De zegswijze tot één vlees zijn betekent dan ook ‘geslachtsgemeenschap hebben’. Al in Genesis 2 lezen we: ‘Een man (sal) sinen vader ende sijn moeder laten, en aen sinen wiue hangen, ende si twee sullen sijn een vleesche.’ (Liesveldt Bijbel, 1526.)

"Myne moei is in der waarheid één vleesch met haar man. Zy keurt niets goeds, dan het geen naar haar voorbeeld gedaan wordt." (De Philantrope of Menschenvriend. Amsterdam, 1757-1762, dl. 6, p. 214)

Heeft betrekking op:

Genesis 2:24, Matteüs 19:5, Marcus 10:7-8, 1 Korintiërs 6:16, Efeziërs 5:31