Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Met het mes in de buik blijven zitten

Bezorgd zijn over iets, in moeilijke omstandigheden verkeren

Het spreekwoord kan ontleend zijn aan de geschiedenis van de vadsige koning Eglon die door de rechter Ehud in de buik werd gestoken, waarna het mes tussen de vetkwabben verdween.

“Het geweld ... heeft haar wel niet op de plaats dood doen blijven, maar toch het mes in den buik gegeven (er is sprake van den strijd tusschen de Letteroefeningen en De Gids).” (N. Beets, Na Vijftig Jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura, door HILDEBRAND. 2de dr. Haarlem, 1888.)

Heeft betrekking op:

Rechters 3:15-26