Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Met twee tongen spreken

Dubbelhartig, onbetrouwbaar zijn.

In de profielschets voor diakenen staat o.a. (1 Tim. 3:8, Statenvertaling): 'De Diakenen insgelijcks [moeten] eerbaer zijn, niet twee-tongigh, niet die haer tot veel wijn begeven, geen vuyl-gewin-soeckers.'

"In Speed-the-Plow zweemde een secretaresse naar een rol met diepte: een naïeve, blanco vrouw die, misschien, misschien, wie weet, wie weet, met twee tongen spreekt." (NRC Handelsblad, okt. 1994)

Heeft betrekking op:

1 Timoteüs 3:8