Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Varia

Moderne onrechtvaardigen

Oude profetenwoorden blijken vaak nog zeer bruikbaar bij het benoemen en bestrijden van moderne misstanden; zie de teksten van SP-coryfee Huub OosterhuisHuub Oosterhuis - Lied van de wijngaard. In de 19e eeuw geeft Cd. Busken Huet in zijn Land van Rembrand het voorbeeld van de 17e-eeuwer C. P. Hooft, burgemeester van Amsterdam en vader van de grote dichter. Huet typeert de oude Hooft zo:

Zijne denkwijze is geheel en al de stoïcijnsch-christelijke zijner vrienden Spieghel en Coornhert. Livius en Cicero leveren hem zijne meeste bewijsplaatsen; en wanneer hij warm wordt, dan verschijnt ook de bijbel in het veld. Buitengewoon snedig is zijn aanvoeren van den profeet Jesaja tegen de raden en medeburgemeesters die, bij het naderend uitleggen der stad, tot schade der burgerij, met hebzuchtige bijoogmerken zich meester maakten van veelbelovende perceelen: ‘Wee dengenen die huis aan huis trekken, akker aan akker brengen, totdat er geene plaats meer zij, en gijlieden alléén inwoners gemaakt wordt in het midden des lands!’ [Jes. 5:8] Men begrijpt hoe de orthodoxen in de vroedschap op den neus keken, wanneer de libertijn met zulke wapenen uit hun eigen tuighuis voor den dag kwam.

Bibliografische referenties

Cd. Busken Huet, Het land van Rembrand. Studiën over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw. Haarlem: Tjeenk Willink, 1882-1884. [Deze tekst is ook te vinden in de DBNL.]

Heeft betrekking op:

Jesaja 5:8