Overzicht bijbelboeken

Letteren > Poëzie

P. A. de Genestet - Onvergankelijk

De dichter De Genestet is verantwoordelijk voor de nodige 19e-eeuwse vrome poëzie. Voor dit gedicht uit 1859 heeft hij een tekst uit 2 Timoteüs als uitgangspunt gekozen:

Hij kende de heilige Schriften van kinds af.
2 Timotheus III: 15.

Zalig, wien in 's levens morgen
't Levend woord der groote Schrift -
Voor de kleenen niet verborgen -
In den boezem werd gegrift!
Wien het vragend oog mocht stralen
Vaak van wonderbaren gloed,
Bij haar heilige verhalen,
Manna voor het jong gemoed.

Zalig, die in de eerste jaren,
't Hart gericht naar Gods geboôn,
Leerde op 't heilig beeld te staren
Van den eengen Menschenzoon,
Die de wereld heeft bejegend
Met zijns Vaders vredegroet,
Die de kindren heeft gezegend,
De aard verloste met zijn bloed!

Want die indruk kan niet sterven,
En de weêrklank van dat woord
Ruischt, waar ooit de voet moog zwerven,
Door het menschenleven voort:
Echo uit het vroom verleden,
Vol geloof en rein genot;
Wekstem uit der kindsheid Eden,
Moederwoord en woord van God!

Laat de stille jonkheid wijken
Voor den storm van wilder jeugd,
En des jonglings hart bezwijken
In den doolhof ijdler vreugd;
Moog hij 't zachte snoer verbreken
Van de vaderlijke wet,
Reizen naar de vreemde streken
Trots het moederlijk gebed....

Niet verloren, niet verloren,
In wiens reine kinderziel,
Als het Godszaad in zijn voren,
Eens dat woord des levens viel!
't Leeft, 't schiet op, 't zal vruchten dragen,
Schoon 't verstikt scheen en versmoord,
't Brengt in late najaarsdagen
Nog zijn oogst van zegen voort!

Onvergeetlijk - schoon vergeten,
Onweerstaanbaar - schoon weerstaan,
Dringt vaak plotsling door 't geweten
Weer het woord der oude blaên;
In de nachtwaak, om de sponde
Van den zwerver daalt een klacht -
En de zondaar voelt zijn wonde,
En 't verloren kind versmacht!

't Zijn de aandoenlijke verhalen
En de lessen van weleer,
Ach, vernomen duizendmalen
En geschonden duizendkeer.
't Is een psalmtoon van 't verleden,
't Is een klachte van het kruis....
En zijn ziel keert in gebeden,
En de boetling reist naar huis!

(...)

Bibliografische referenties

P. A. de Genestet, 'Onvergankelijk' uit de bundel 'Laatste der eerste' in: Dichtwerken II. Amsterdam: Gebr. Kraay, 1869, p. 173-177. [De volledige tekst is te vinden in DBNL.]

Heeft betrekking op:

2 Timoteüs 3:15