Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Varia

Rentmeesterschap

In de christelijke ethiek wordt het begrip 'rentmeesterschap' gebruikt voor het omgaan met (materieel) bezit en met de schepping in het algemeen. Het is vandaar een sleutelbegrip in de politieke visie m.b.t. milieu, duurzaamheid, dierenwelzijn en ontwikkelingssamenwerking van een partij als de ChristenUnie.

Uitgangspunt is dat God de eigenaar van alles is (o.a. Ps. 24:1, 50:10-11), dat hij zijn schepping aan de mens in beheer heeft gegeven (Gen. 1:28) en dat de mens daar eens rekenschap van moet afleggen (Matt. 25:14-30, m.n. 19-23). In de bijbel komt het begrip rentmeesterschap in deze zin niet rechtstreeks voor; wel als vergelijking (Luc. 12:42) en overdrachtelijk (1 Petr. 4:10).

Het meest uitgewerkte bijbelse voorbeeld van een rentmeester in actie - in de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester (Luc. 16) - draagt niet bij aan een nadere begripsbepaling: deze man is wel geraffineerd, maar zeker geen goede rentmeester.

De Belgische premier Yves Leterme hield eind november 2008 in de Haagse Ridderzaal een speech over de economie van de toekomst. Hij pleitte daarin voor een vernieuwing van het zgn. Rijnlandmodel. Tegen het einde van zijn toespraak zei hij het volgende:

Oudere werknemers verpersoonlijken wijsheid en zorg. Hen aan boord houden past bij de langetermijnvisie van het Rijnlandmodel.
Langetermijnvisie roept bij mij het oude begrip van het Rentmeesterschap op. Dit begrip kan dan al oud zijn, het is vandaag meer dan ooit actueel. Wij hebben de aarde gekregen om – laat mij toe het even Bijbels te zeggen – 'haar te bewerken en te bewaren'. De aarde is niet van ons, wij moeten haar doorgeven aan de volgende generaties. Daarom is een van de dringendste vraagstukken van vandaag dit van de impact van het menselijke 'handelen' op de aarde. (...)

Heeft betrekking op:

Matteüs 25:14-30, Genesis 1:28, Lucas 12:42, Lucas 16:1-8