Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Roken

Offeren, een brand- of reukoffer brengen.

Habakuk 1:16 in de Statenvertaling: ‘Daerom offert hy aan sijn garen / ende roockt aen sijn net'. Hier wordt 'roken' gebruikt voor offeren, met name van offers die in rook opgaan. Dat gebeurde bij brandoffers, die helemaal moesten verbranden, en ook bij reukoffers, waarbij geurige rook vrijkwam. Vergelijk het gebruik van wierook in de rooms-katholieke liturgie.

O salighe Godin,
wij blaeckren tot uw eer,
wij roocken tot uw lof.
(P. C. Hooft, Gedichten. Eerste volledige uitgave, met aantt. van P. LEENDERTZ WZ. (2 dln.) Amsterdam, 1871-1875, dl. 2, p. 357)

Heeft betrekking op:

Habakuk 1:16