Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Sabbat

De wekelijkse gewijde rustdag.

Het Hebreeuwse woord sabbat betekent rust. God schiep hemel en aarde in zes dagen, en op de zevende dag rustte hij. Daarom geeft God in het vierde gebod de opdracht geen werk te doen, want die dag is aan hem gewijd. Voor de joden duurt de sabbat van vrijdagavond tot zaterdagavond. Bij christenen wordt het woord sabbat soms gebruikt voor de zondag. De vrijdag is de rustdag voor de moslims.

Naar analogie van de sabbatdag is er ook een sabbatsjaar ingesteld, ieder zevende jaar (vgl. Lev. 25:4). Tegenwoordig spreekt men bij een jaar verlof binnen een carrière vaak van een 'sabbatical'.

"Maar wij waren er zo van overtuigd dat het ieder ogenblik weer gebeuren kon at wij iedere week opnieuw vol verwachting op het havenhoofd stonden wanneer de vloot thuisvoer voor de sabbat." (Jan de Hartog, Herinneringen van een bramzijgertje, boekenweekgeschenk 1967, p. 16)

Heeft betrekking op:

Exodus 20:10